UDVIKLINGSPLAN ”VI SAMLER ENDERNE – LANDSBYKLYNGEN LANGELAND OG STRYNØ”

Udviklingsplanen er udgivet i september 2019. Download planen her!

Du kan også downloade vores informationsfolder, der præsenterer vores fokusområder og hurtigt kan printes ud.

1. Indledning
I efteråret 2016 rettede en gruppe borgere henvendelse til Langeland Kommune med en ansøgning om, at Langeland samlet søgte optagelse i kampagnen ”Landsbyklynger”. En kampagne, som er støttet af DGI, Realdania, samt Lokale og Anlægsfonden. Økonomiudvalget besluttede den 6. marts 2017 at støtte projektet. I maj 2017 blev aftalen om at deltage i klyngerne underskrevet mellem Sekretariat for landsbyklynger og Langeland Kommune. Den 7. juni 2018 blev der afholdt stiftende generalforsamling og foreningen ”Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø” var en realitet.

I ansøgningen påpegede initiativgruppen følgende:

Med deltagelse i Landsbyklyngeprojektet ønsker vi at opnå et løft i forhold til at styrke den organisatoriske, fysiske og mentale mobilitet i kommunen. Vi mangler ikke frivillige, ildsjæle og folk, der vil. Men på grund af geografi og måske ikke mindst tradition har vi brug for at udvikle en kultur, hvor vi understøtter hinanden i forhold til de forskellige aktiviteter, der er i gang eller skal igangsættes. Her tænker vi bredt, borgere, kommune, politikere, foreninger mv.

Landsbyklyngen har nu i skrivende stund (august, 2019) eksisteret i godt to år. Deltagelsen i kampagnen er gennemført, og klyngen skal nu stå på egne ben. Denne udviklingsplan er fundamentet for det arbejde, som venter i de kommende år.

1.1. Kort over klyngeområdet

1.2. Formål og vision for ”Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø”
Foreningens formål er at styrke frivilligt arbejde, samarbejde og netværk på tværs af hele Langeland, Siø og Strynø, for herved at bidrage til en positiv udvikling i Langeland Kommune”. Sådan lyder §2 i klyngens vedtægter. Målet med klyngen er altså at skabe en udvikling af samarbejdet på tværs af initiativer, geografi mv., så der opstår synergi til gavn for alle.

Visionen for Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø er at styrke fællesskabsidentiteten i hele Langeland Kommune og at forbedre det eksisterende ved at gøre Langeland til én helhed. Visionen bygger på tre kerneopgaver:

1. At skabe fortællingen om det gode liv vi lever her i fællesskab med hinanden.
2. At bringe nye såvel som ”gamle” borgeres kompetencer i spil til gavn for fællesskabet.
3. At finde og åbne nye veje for nytænkning og udvikling.

Med udgangspunkt i dette ønsker landsbyklyngen, at området skal være kendt for den fælles identitet i området og den smukke natur. Klyngen skal være et øsamfund, som er harmonisk og indbydende, både for nuværende beboere og turister, såvel som for fremtidige beboere.

2. Udvalgte pointer fra borgerundersøgelse
I forbindelse med deltagelsen i kampagnen Landsbyklynger blev der i 2018 gennemført en borgerundersøgelse i klyngen. Undersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som 464 borgere besvarede. I det følgende præsenteres hovedresultaterne. Hele kortlægningsrapporten, som bygger på borgerundersøgelsen, kan downloades på klyngens hjemmeside, www.visamlerenderne.dk, eller på www.landsbyklynger.dk.

Organisation og samarbejde
35 % mener, der i dag er et godt samarbejde på tværs af landsbyerne, 32 % mener det modsatte, mens 33 % svarer, at de ikke ved det. Det er netop et styrket samarbejde, som landsbyklyngen vil arbejde for, hvorfor denne opfattelse forhåbentligt vil ændre sig med tiden.

I forlængelse heraf mener 92 %, at et samarbejde på tværs af landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne skal overleve. Det vidner om en stor opbakning til landsbyklyngen.

49 % mener, at landsbyerne i klyngen i dag er gode til at informere nabolandsbyerne, når der afholdes fælles arrangementer. 41 % mener det tilsvarende, når det gælder hele klyngen.

Kommunikation
53 % havde hørt om landsbyklyngen, før de deltog i borgerundersøgelsen.

Borgerne henter i dag primært informationer om lokal udvikling via den lokale ugeavis, Øboen (52 %). Det er i høj grad også her, borgerne ønsker at hente informationer i fremtiden (74 %). Derudover ønsker borgerne også at indhente oplysninger om lokale forhold via mails/nyhedsbreve (51 %) og på Facebook (37 %).

Frivillighed og borgerinvolvering
96 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne skal overleve. Det viser, at borgerne er meget bevidste om deres afgørende rolle i forhold til landsbyernes overlevelse.

52 % af respondenterne laver i dag frivilligt arbejde. På landsplan er det tilsvarende tal 41 %.

De borgere, som arbejder frivilligt, motiveres først og fremmest af en interesse for sagen (68 %). Herefter kommer deres ønske om at deltage i et socialt fællesskab (39 %), og det at de er blevet opfordret/valgt til det (35 %).

Det vigtigste udbytte af det frivillige engagement er at kunne gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (63 %). I den forbindelse er det vigtigste, klyngen skal tilbyde, at give de frivillige mulighed for at få indflydelse på områdets udvikling (49 %).

I alt giver 99 borgere udtryk for, at de gerne vil kontaktes for at høre mere om mulighederne for at blive frivillig i klyngen. Det er næsten hver fjerde respondent.

Mødesteder
Borgerne vurderer, at tilbagevendende årlige arrangementer er den type mødested, som har størst potentiale til at styrke fællesskabet på tværs af landsbyerne. Også institutioner, haller og klubhuse, samt dagligvarebutikker vurderes af borgerne til at have stor betydning som fælles mødesteder.

Aktivitetsudbud
Langt de fleste (77 %) er tilfredse med det fritids- og aktivitetsudbud, der findes i klyngen. Tilfredsheden er dog afhængig af alderen forstået på den måde, at jo ældre respondenterne bliver, jo mere tilfredse med fritids- og aktivitets-udbuddet bliver de også.

De mest populære forslag til nye aktiviteter er vandreture, kano og kajak, svømning og aktiviteter for unge. Også her har respondenternes alder betydning for de aktiviteter, der efterspørges.

Det vurderes, at særligt by- og havnefester (57 %) har et stort potentiale til at samle borgerne på tværs af klyngen.

72 % af respondenterne er villige til at bevæge sig mere end 10 km efter det rette aktivitetsudbud. 43 % vil bevæge sig mere end 20 km.

3. Indsatsområder
På baggrund af de seneste to års arbejde i bestyrelsen, borgerundersøgelsen og erfaringerne fra den gennemførte idemesse, peger bestyrelsen på følgende fem initiativer/aktiviteter, der kan bidrage til, at visionen bliver til virkelighed.

Der er ingen tvivl om, at vi som borgere i de enkelte landsbyer vil stå stærkere, hvis vi formår at stå sammen om de emner, som optager og udfordrer os. Idéer og mulige løsninger skal findes i samarbejde med kommunen.

3.1. Kommunikation
Klyngen har i dag en hjemmeside, www.visamlerenderne.dk, og en Facebookside, Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø. Disse skal fremover drives og videreudvikles, så kommunikationen i området kommer ud til flest mulige borgere.

Vi Samler Enderne vil endvidere styrke kommunikationen ved at udvide kommunikationsgruppen. Vi går efter at få flere aktive med nyttige kompetencer og lyst til at skrive, interviewe, fotografere, holde oplæg eller være aktive forskellige steder på nettet.

Kommunikationen udadtil vil især bestå i nyheder, pressemeddelelser og artikler/interviews med klyngens aktive deltagere og samarbejdspartnere. Vi vil fortælle om vores arbejde og dets resultater. Heriblandt

– idemessen og den synlighed, deltagerne opnår.
– kalenderen og fordelene ved at bruge den.
– fundraisergruppens tilbud til foreninger.

En del af vores nyheder og artikler tilbyder vi til Øboen. Vi offentliggør dem også på vores egen hjemmeside og Facebookside og i vores nyhedsbrev. Alt efter omstændighederne vil vi også inddrage andre platforme. Eksempelvis Radio Langeland, lokale og relevante hjemmesider, fysiske opslagstavler samt opslag i de Facebookgrupper, der handler om Langeland.

For at sikre den interne kommunikation vil vi løbende undersøge, om de aktive i grupperne og vores forskellige samarbejdspartnere får nok information om, hvad der sker andetsteds. Vi følger også op på, om vores egne medlemmer får nok information om interne møder.

3.2. Kalender
Implementeringen af den fælles kalender med tilhørende app er sat i gang, idet vi har oprettet kalenderen på landsbyklyngens hjemmeside. Vi er især interesseret i, at den bruges af foreninger, men den står til rådighed for alle aktører, hvis deres aktiviteter finder sted på Langeland, Strynø eller Siø.

For at styrke den fortsatte implementering af kalenderen vil vi:

– give den navnet ”Det sker på Langeland”.
– gøre kalenderen stadig mere brugervenlig i samarbejde med brugerne.
– sætte alle vore aktive medlemmer ind i kalenderens funktioner, Vi vil samtidig klæde koordineringgruppens medlemmer på til selv at bruge kalenderen og udbrede kendskabet til den.
– holde flere intromøder og kurser, hvor vi giver råd og vejledning til, hvordan man bruger kalenderen i praksis,
– arbejde for at udbrede kendskabet til kalenderen ved systematisk at kontakte lokale foreninger, netværk, skoler, virksomheder, kirker og andre lokale aktører.
– arbejde på at få lokale medier til at bruge kalenderen.
– skabe opmærksomhed om vores kalender ved større begivenheder på Langeland.
– få relevante hjemmesider til at linke til vores kalender, så den bliver lettere at finde på nettet.
– drøfte vores forhold til andre lokale kalendere og hvilke muligheder for samarbejde, der kan vise sig på længere sigt.

Kommunikationsgruppen er ansvarlig for at videreudvikle og markedsføre kalenderen.

3.3. Afvikling af en årlig idemesse
Den 4. november 2018 afholdt landsbyklyngen ”Vi Samler Enderne” en messe, hvor virksomheder, institutioner, foreninger, organisationer, netværk og private kunne præsentere sig selv og deres aktiviteter og mødes for at skabe nye samarbejder samt udveksle ideer og ressourcer.

Idemessen blev en succes og der var efterfølgende enighed i landsbyklyngen om, at messen skulle gøres til et årligt arrangement.

På baggrund af de erfaringer der allerede er gjort, vil idemessen give virksomheder, institutioner, foreninger, organisationer, netværk og private mulighed for at:

– få indblik i, hvad der sker på Langeland
– udvide deres netværk
– få inspiration og komme i dialog med Langelands initiativtagere
– være aktive medspillere i udviklingen af vores kommune
– finde nye samarbejdspartnere og nøglepersoner

Arbejdet med dette indsatsområde kræver omfattende kommunikation med alle de mulige interessenter, samt effektiv annoncering og omhyggelig planlægning af tid, sted og
program.

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for at gennemføre og udvikle indsatsområdet.

3.4. Oprettelse af en frivillig ressourcebank
Som det fremgår af borgerundersøgelsen, mangler vi ikke frivillige, ildsjæle eller folk, der vil yde en indsats på Langeland. Mange frivillige har nogle særlige kompetencer, som andre i perioder efterlyser. F.eks. når der skal udarbejdes vedtægter, når der skal samarbejdes med offentlige myndigheder, når der skal formuleres samarbejdsaftaler, når der skal udarbejdes budget og regnskab, når der skal fremstilles rapporter, pjecer m.m., når der for første gang skal bygges en scene, når man for første gang vælges til foreningsrevisor osv.

Landsbyklyngen vil arbejde på, at alle disse kompetencer kommer bedre i spil ved etableringen af en ressourcebank, som kan være med til at sikre en vidensdeling til fælles bedste for foreninger og organisationer i landsbyklyngen.

Det betyder, at vi vil arbejde på at:

– skabe et overblik over hvilke viden og kompetencer foreninger og organisationer i landsbyklyngen efterspørger.
– få indsigt i hvem i landsbyklyngen, der sidder inde med efterspurgt viden og knowhow og som er villige til at dele med andre.
– organisere procedurer, der gør det muligt at matche efterspørgsel af viden med frivillige, der har den efterspurgte viden og knowhow.

Borgerinvolveringsgruppen er ansvarlig for, at den frivillige ressourcebank bygges op og fungerer efter hensigten.

3.5. Fundraising
Målet med fundraising som indsatsområde er at skabe et formaliseret netværk af frivillige, som har erfaringer med og lyst til at arbejde med at støtte frivillige og foreninger, der har brug for at søge offentlige eller private fondsmidler til at gennemføre ideer, aktiviteter og projekter.

Et sådant fundraisingsnetværk af frivillige kan f.eks. varetage opgaver som:

– At holde sig ajour med udviklingen og udmeldingen af såvel offentlige midler som private fonde, der er relevante at søge for foreningerne i Langeland kommune.
– At formidle information om aktuelle og relevante muligheder for at søge offentlige midler og private fonde.
– At tilbyde generel rådgivning og vejledning til foreninger om fundraisingprocesser og at støtte foreninger i at udarbejde ansøgninger om økonomiske midler.
– At forestå kompetenceudvikling ved at tilbyde og arrangere kursusvirksomhed om fundraising.
– At formidle kontakter mellem foreninger, der kan samarbejde i forbindelse med en ide eller et projekt, de planlægger at søge midler til.

Arbejdet med dette indsatsområde kræver på kort sigt en afdækning af de vidensressourcer inden for fundraising, der allerede er tilgængelige i Langeland kommune for på sigt at videreudvikle og nyttiggøre disse vidensressourcer i landsbyklyngen.

Økonomigruppen er ansvarlig for at etablere og udvikle fundraisingsnetværket.

4. Organisering
Den 7. juni 2018 blev der som tidligere skrevet afholdt stiftende generalforsamling og foreningen ”Vi Samler Enderne –Landsbyklyngen Langeland og Strynø” blev en realitet.

Landsbyklyngen er en selvstændig forening. Den ledes af en bestyrelse med fire faste driftsgrupper: Kommunikations-, Borgerinddragelses- og Økonomigruppen, samt Bindeleddet.

Bestyrelsen er ansvarlig for samarbejdet og varetager den overordnede koordinering. Gruppen er informerende og koordinerende i forhold til frivilligt arbejde, samarbejde og netværk på tværs af hele Langeland, Strynø og Siø.

Kommunikationsgruppen: Gruppen skal hjælpe bestyrelsen med at varetage og koordinere intern og ekstern kommunikation.

Kommunikationsgruppen skal vedligeholde de eksisterende kommunikationskanaler, udvikle og koordinere nye, og stå for den brede kommunikation om projektet.

Borgerinvolveringsgruppen: Gruppen skal sikre, at vi involverer borgere og projekter bredt over hele landsbyklyngens geografi. Specifikt skal borgerinvolveringsgruppen i den kommende tid arbejde med den frivillige ressourcebank.

Bindeleddet: Det samlende organ i klyngen. Bindeleddet skal sørge for, at der bliver gjort de aftalte ting til den aftalte tid. Bindeleddet er populært sagt limen der holder enderne sammen.

Bindeleddet sørger for kontakten mellem foreningen og dens forskellige interessegrupper. Sidstnævnte er betegnelsen for alle de frivillige foreninger og initiativer, der ønsker at deltage i klyngesamarbejdet.

Derudover etablerer foreningen ”Vi Samler Enderne” løbende forskellige projektgrupper, der tager sig af konkrete opgaver.

Økonomigruppen: Denne gruppe arbejder for at synliggøre muligheder for fundraising. I første omgang handler det om at etablere et netværk, som kan vejlede vores interessenter.

5. Kontakt
Det er bestyrelsen i ”Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø”, der står bag denne udviklingsplan.

Du skal være meget velkommen til at deltage i den fortsatte udvikling på Langeland og har denne plan vakt din interesse, kan du kontakte os på mailadressen kontakt@visamlerenderne.dk.

Du kan også kontakte et af bestyrelsemedlemmerne direkte. Se listen over bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden
https://visamlerenderne.dk/kontakt-os/