Vedtægter for foreningen Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø

Vedtægter for foreningen Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø

§1 Foreningens navn er Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø. Foreningens hjemsted er Langeland Kommune.

§2 Foreningens formål er at styrke frivilligt arbejde, samarbejde og netværk på tværs af hele Langeland, Siø og Strynø, for herved at bidrage til en positiv udvikling i Langeland Kommune.

§3 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldig medlemsprofil på foreningens hjemmeside.

Medlemmer som har betalt kontingent for indeværende år, har opstillings- og stemmeret.

Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved fremmøde – ikke ved fuldmagt.

Hvert fremmødt medlem kan afgive én stemme.

En gruppe med betalt medlemskab vælger selv, hvem der skal repræsentere gruppen og derved have opstillings- og stemmeret.

Generalforsamlingen vælger:

 • 7 medlemmer af bestyrelsen, fordelt på 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år
 • 3 suppleanter for bestyrelsen
 • 1 revisor
 • 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år.

Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§4 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel gennem foreningens elektroniske kanaler samt pr. mail til medlemmerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning til godkendelse
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering
 • Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)
 • Valg
 • Eventuelt

§5 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 10 personer:

 • 7 valgte medlemmer,
 • en repræsentant fra Langeland Kommune, en repræsentant fra Frivilligcenter Langeland og en repræsentant fra folkeoplysningsudvalget.

De tre repræsentanter er fødte medlemmer af bestyrelsen og skal derfor ikke vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer.

Bestyrelsen uddelegerer de daglige arbejdsopgaver.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget og fastlægger årets kontingentsats.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Tegningsret for foreningen har formanden og næstformanden i fællesskab.

§6 Som medlem kan ethvert individ og enhver gruppe optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. En gruppe kan være en forening, en institution, et netværk, m.m.

Medlemmer kan vælge mellem to medlemskaber:

A) Betalt medlemskab
B) Kalendermedlemskab – som er gratis

Ad A. Betalt medlemskab giver opstillings- og stemmeret. Betalt medlemskab gælder for det indeværende kalenderår. Betales kontingentet ikke, overgår medlemmet til kalendermedlemskab.

Ad B. Kalendermedlemskab gælder, så længe medlemmet ønsker at benytte kalenderen og fornyes ved at logge på foreningens hjemmeside. Er medlemskabet ikke aktivt i to år, betragtes medlemmet som udmeldt.

§7 Foreningen finansieres ved kontingenter, sponsorater og anden støtte.

§8 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 70 % af generalforsamlingens fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§9 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske hvis

 • Et flertal af bestyrelsen ønsker det
 • Hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det

§10 Referat af møde

 • Formanden sørger for, at der udarbejdes referat af beslutningerne på et bestyrelsesmøde. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.
 • Formanden sørger for, at det godkendte referat af bestyrelsesmødet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter godkendelsen.
 • Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§11 Bestyrelsens opgaver

 • Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af klyngen.

Bestyrelsens opgaver indebærer blandt andet at sikre:

 • At klyngens virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde
 • At klyngen til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, strategi og udviklingsplan
 • At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde.

Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner:

 • Årsbudget og -regnskab,
 • Ledelses- og organisationsforhold,
 • Målsætning, strategi og udviklingsplan,
 • Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen.

§12 Regnskabsåret for foreningen er kalenderåret.

§13 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 70 % af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Frivilligcenter Langeland.

Foreningen Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø er stiftet den 26. februar 2018 og oprettet i CVR-registeret med CVR-nummer 39363119.

Vedtægterne er vedtaget den 7. juni 2018 og ændret den 3. juni 2019 og 17. juni 2020.