Referat af Kom Mæ’-møde 8. maj 2024

Deltagere: Rasmus, Lisbet, Leif, Gitte. Jens Ole var forsvundet.

1) Hvordan får vi flere frivillige, flere betalende medlemmer og bedre økonomi?

Frivillige

Rasmus: Vi bør arbejde videre med ildsjælelisten hen over sommeren. I løbet af efteråret kan vi så mødes direkte med udvalgte personer fra listen og fra større foreninger. Formål: At undersøge, om de har lyst til at samarbejde med os eller direkte være aktive i landsbyklyngen.

Leif: Vi bør holde oplæg i bl.a. Hemingwayklubben for at skabe opmærksomhed om os selv.

Vi laver en arbejdsfordeling på næste møde i september. Det er ikke nødvendigt, at hele gruppen er med i møderne på samme tid.

Betalende medlemmer

Lisbet: Vi kan overveje at afholde to årlige arrangementer med spisning og foredrag for betalende medlemmer af Vi Samler Enderne. Invitationen kan sendes til alle medlemmer og andre på maillisten, og man kan så betale kontingent i døren.

Oplægsholdere kan være Tommy Post eller Jesper Holst, men gerne nogle, der er endnu mere kendte.

Leif: Vi bør lave en liste over, hvad man får som betalende hhv. gratis medlem af landsbyklyngen i forhold til Frivilligcenteret.

Kalender

Rasmus orienterede kort om Kalendergruppens samarbejde med VisitLangeland og Frivilligcenteret.

Leif: Kan man forestille sig, at foreninger får lagt et begrænset antal gratis events ud i kalenderen, hvorefter de skal betale for at bruge vores service?

Rasmus: De fleste foreninger kan godt acceptere, at vi lægger deres events ud, men det er meget usandsynligt, at de vil betale os for det. I praksis vil en betalingskalender blot betyde, at vi tømmer den for indhold. Vi er i hård konkurrence med andre kalendere, som alle er gratis.

Fællesskabets Folkemøde

Lisbet/Leif: Måske burde folkemødet have et andet navn, da ordet ”folkemøde” smager for meget af politik, og derved skræmmer langelændere væk?

Rasmus: Fællesskabets Folkemøde havde et stort besøgstal, da vi samtidig havde en politisk paneldebat op til KV2021.

Lisbet: Måske skal vi så netop invitere partierne med hver gang?

Rasmus: Et problem ved folkemødet er, at vi hidtil har holdt det på en søndag, hvor det var isoleret fra andre aktiviteter, der kunne tiltrække folk. Samtidig har Ørstedspavillonen begrænset plads.

Lisbet: Folkemødet vil fungere bedst, hvis det afholdes i foråret.

Da vi i forvejen har drøftet i bestyrelsen, om vi skulle holde folkemøde i forbindelse med Open by Night, tager vi emnet op her og fortsætter debatten.

Andre mulige aktiviteter

Der var debat om forholdet mellem landsbyklynge og Frivilligcenter, arbejdsdeling og forskellen mellem de to.

Måske kan Frivlligcenteret og Landsbyklyngen samarbejde om et kursus for kasserere, med Jytte som oplægsholder? Der er dog en risiko for, at landsbyklyngen og Frivilligcenteret herved blandes sammen, hvilket giver modvilje i vores bestyrelse.

2) Status på borgerjournalistik

Gunnar Blaske kunne desværre ikke deltage i vores generalforsamling.

Vi fortsætter med at drøfte borgerjournalistik i bestyrelsen. Jytte har foreslået (på generalforsamlingen), at vi kun beskæftiger os med borgerjournalistik om foreningslivet.

Rasmus anbefaler, at vi ikke pålægger os selv begrænsninger i forhold til borgerjournalistik og mulige frivillige, da vi har brug for så mange kræfter som muligt.

3) Dato for næste møder

Næste kalendermøde er søndag den 16. juni kl. 13.

Næste Kom Mæ’-møde er enten søndag den 1. september eller søndag den 8. september.

4) Evt.

Rasmus orienterede om hjemmesiden og dens endnu ukendte sponsor.

Gitte spørger Leif Esbensen og Ivan, om vi kan finde ud af, hvem der betaler for bagenkop-info.dk.

Vores forskellige domænenavne (visamlerenderne.dk og detskerpaalangeland.dk) forvirrer stadig folk.

Der var debat om den fastlåste situation omkring hjemmeside, hosting, brugere af kalenderen, vores medlemsbegreb og mulige vedtægtsændringer.