Referat af møde i ”Vi Samler Enderne” – Landsbyklyngen for Langeland og Strynø, der blev holdt på Borgerhuset i Rudkøbing 9. november 2020

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Hanne Østergaard, Jesper Holst, Nina Andersen, Jens Ole Hansen og Gitte Rasmussen.

  1. Valg af referent: Jytte Frederiksen blev valgt.
  2. Godkendelse af referat fra møderne 22/9 + 6/10 2020. Lidt forvirring omkring hvem der havde deltaget i mødet 6/10 samt et ønske om at arbejdsopgaverne fremover fremgår tydeligt med initialer på opgaveløseren.
  3. Jesper uddelte forslag til forretningsorden og uddybede sine tanker. Forretningsordenen drøftes og godkendes til næste møde.
  4. Hvad vil vi gerne kendes for i Vi samler Enderne? En vigtig drøftelse som kræver tid og derfor blev punktet udsat til næste møde. Se stikord nederst på denne side.
  5. Tilmeldingsblanketten blev godkendt for nuværende.
  6. Kontakt@visamlerenderne.dk læses og evt. besvares jævnligt af Gitte som informerer til bestyrelsen. Rasmus opfordrede alle til at anvende mailen fra hjemmesiden fordi den ligger på en beskyttet server. Referat og dagsorden udsendes dog til bestyrelsen fra alm mail.
  7. Siden sidst: I kalenderen ”Det sker på Langeland” udfyldes evt. nyheder af os bestyrelsen i denne Covid19 periode. Ballum IT opretter et par tomme undersider til hjemmesider til foreninger som ønsker en hjemmeside under Vi samler Enderne. Carsten Theedes oplæg blev drøftet og mødet den 23/11 med Connie fra Sønderborg blev kort vendt.
  8. Intet

 

Til punkt 4.    Fællesskabets Folkemøde, Kalenderen Det sker på Langeland, Blaffergruppen, Fundraising. Men hvad er vores styrker, svagheder, muligheder og trusler? Er vores profil klar nok?
Virker vores ambassadørnetværk?