Kategoriarkiv: Referat (bestyrelsesmøder og generalforsamling)

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø (Vi Samler Enderne) holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing tirsdag 20. februar 2024 klokken 17

Til stede var Jytte Frederiksen, Gert Ludwig Rosing, Lars Johansen, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

Afbud fra Lisbeth og Rasmus.

Valg af referent: Susanne Jølck.

Godkendelse af referat fra 23. januar 2024: Godkendt.

Arbejdsgrupper:

Reklamer for Det sker på Langeland rettet mod både langelændere og turister: Alle forsøger at komme med to ideer hver til næste møde.

Lys i Mørket (afholdes 1.-2. november 2024): Jytte Frederiksen og Susanne Jølck skriver i april brev til foreningslivet og omtale til hjemmesiden.

Økonomi (hvordan får vi flere penge i kassen): Lars Johansen laver udkast til ansøgning, så vi for eksempel kan søge Østifterne og diverse pengeinstitutter om tilskud.

Arbejdsgruppe vedrørende kursus i fonde.dk: Gert Ludvig Rosing og Gitte Rasmussen har meldt sig. Kursus holdes i april/maj, men kan også vente til efteråret.

Årshjul: Gitte Rasmussen har ledt, men har ikke kunnet finde det årshjul, flere af os mener at kunne huske. Jytte Frederiksen samler informationer til et årshjul (herunder møde med borgerforeninger).

Nyt mødelokale: Langeland Kommune har tilbudt, at vi kan benytte Langeland Biblioteks mødelokale fremover. Vi holder forsøgsvis næste møde der.

Bordet rundt: Rasmus Skov Larsen har efterspurgt katalog over lokale ildsjæle.

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag 19. marts klokken 17 på Langeland Bibliotek.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23. januar 2024 kl. 17.00 i Frivilligcenteret

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. januar 2024 kl. 17.00 i Frivilligcenteret.

Afbud fra Rasmus, Lars og Sandra.

1. Valg af referent – det blev Jytte

2. Godkendelse af referat fra 12. december 2023 (Rasmus)
Susanne skriver referat fra 26/9 2023 indenfor de næste 10 dage og det er det eneste referat hun mangler at aflevere. I 2024 skrives referaterne inden for 2 uger efter mødet.

3. Hvad er der sket siden sidst?
a. Fonde.dk har meldt tilbage at de gerne vil holde et kursus for 30 personer til max 9.000 kr. Vi ønsker det bliver til april eller primo maj.
b. Middelfart Sparekasse rykker for diverse oplysninger vedr. hvidvaskningsloven og efter i dag har alle afleveret dokumentation.
c. Jytte har været til møde med ungerådet i Langeland Kommune. Vi drøftede hvad vores ”opgave” kunne være i synliggørelse af aktiviteter for unge.

4. Årshjul 2024
Gitte vil finde det sidste årshjul så vi har noget af arbejde ud fra. Møde med forsamlingshusene hvert andet år (ulige år), generalforsamling ultimo april, Lys i Mørket, møde med lokalarkiverne, synliggørelse af vores forening mv. skal ind i vores årshjul for 2024. Punktet kommer på til næste møde hvor vi forhåbentlig er fuldtallig.

5. Orientering omkring fotokopiering, kaffe til møder mv.
De fleste af vores penge står bundet til afholdelse af kurser (LEF) og derfor skal vi have fundet indtægter ellers er det ikke muligt længere at vi kan fotokopiere på Frivilligcenteret.
Frivilligcenteret skal spare så derfor stiger trykkeomkostningerne. Desuden er der indtil nu kun mulighed for gratis kaffe frem til marts måned. Vi får besked om hvad de nye regler bliver, men vi kan allerede nu godt have fokus på at spare.

6. Evt.
Mødedatoen den 21/5 2024 er rykket til 22/5 2024 – Lisbeth bestiller/ retter mødelokale.

Referat af bestyrelsesmøde i Vi Samler Enderne 12. december 2023 kl. 17.00

(udsat fra den 28. november 2023).

Deltagere: Lisbet, Jytte, Gert, Rasmus og Lars.

Afbud fra Sandra, Gitte og Susanne.

1. Valg af referent – Rasmus.

2. Godkendelse af referat fra 26/9 2023 (Susanne) + 26/10 2023 (Jytte)

Referaterne er godkendt. Susanne mangler dog at skrive tre referater fra 2023. Fremover bør vi sikre os, at referenterne færdiggør deres arbejde.

Banken mangler et referat fra generalforsamlingen 2023, men Jytte har oplysninger nok til at rekonstruere det.

3. Lys i Mørket – opfølgning og fremover (Lisbet og Rasmus)

Lys i mørket var besøgt hele aftenen, af først pensionister, dernæst studerende fra RUC (som skrev om unge mænd på Langeland) og til sidst børnefamilier. De studerende fandt os via en af vores plakater fra sommerkampagnen. De vil sende deres konklusioner til Leif.

Rasmus præsenterede listen over aktuelle og mulige arbejdsgrupper, som havde været med ved Lys i Mørket.

Kom Mæ’ arbejder på at finde nye ildsjæle, som kan støtte landsbyklyngens arbejde:

– Johnny fra ØP/Matadorgruppen vil kunne tilbyde hjælp til foreningskasserere.
– En fra Hemingwayklubben har forstand på fundraising.
– Lisbet har arrangeret et Helligtrekongermøde med Gunnar Blaske, som ved en masse om borgerjournalistik.

4. Kursus i Fundraising – evaluering af 26/10 2023. (Jytte + Gert)

Fundraisingskurset var en stor succes og havde en passende størrelse. Dog tilmeldte nogle sig uden at betale. Næste gang bør vi kræve forudbetaling, før tilmeldingen er modtaget.

Vi har fået tilbud om at afholde endnu et fundraisingsmøde med særligt fokus på Fonde.dk, men det vil koste 15.000 kr. + transport. Det bliver os en tand for dyrt. Men kommunen abonnerer fortsat på fonde.dk, som derfor står til rådighed for alle foreninger på Langeland.

5. Planlægning af 2024

Vi bør invitere byarkiverne til møder i stil med forsamlingshusmøderne.

Jytte: Det er vigtigt, at vi sørger for at være til stede med brochurer, når der er møder i f.eks. gymnastikforeninger.

Rasmus viderebragte forslag til KomMæ’: Skal landsbyklyngen have faste træffetider på Frivilligcenteret, i stil med Seniorcentralen? Der er ikke umiddelbart stemning for det, da det kan gøre det svært at se forskel på os og Frivilligcenteret.

6. Orientering

Hvad angår møder for nye langelændere: Kommunen vil desværre ikke have, at Frivilligcenteret eller Folkeoplysningsudvalget er med, så landbyklyngen må nok heller ikke.

7. Evt. – Bestyrelsens mødedatoer for 2024:

23. januar
20. februar
19. marts
23. april
Generalforsamling i april
21. maj
18. juni
20. august
17. september
22. oktober
19. november
10. december

Glædelig jul!

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 24. oktober 2023

1. Valg af referent – Jytte blev valgt

2. Godkendelse af referat fra 26. september 2023 (Susanne) referatet mangler stadig.

3. Lys i Mørket – Rasmus kontakter Gitte og hører om hun kan deltage.
Jytte kommer om med 2 lanterne til aftenen. Rasmus + Lisbet + Jens Ole byder folk ind og fortæller om Landsbyklyngens arbejde og om kalenderen. Lisbet byder på hjemmebag.

4. Kursus i Fundraising – den praktiske del af arrangementet blev gennemgået. Ca 20 personer har tilmeldt sig men der sker hele tiden ændringer. Marianne Bigum er kontaktet og hun ønsker muligheden for at kurset varer til kl. 21.30.

5. Opdatering af folder, ideer til kommende nyhedsbreve. Folderen blev gennemgået og kontaktoplysninger ønskes tilføjet. Det er hele bestyrelsens opgave at skrive indlæg til nyhedsbreve og sende det til Rasmus løbende.

6. Orientering – desværre fik vi afslag fra LEF Fonden, hvor vi havde søgt om penge til veste til bestyrelsen i vores forsøg med bedre synlighed. Sandra havde ikke set vores opslag / invitation om Fundraising kurset, så vi skal have lavet en strategi til fremtidige arrangementer og gerne striftlig.

7. Evt.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. august 2023 kl. 17.00

Deltagere: Jytte, Gitte, Gert, Rasmus, Lars og Lisbet samt Mads og Sandra.

1. Valg af referent – Gert

Rasmus tager referat, da Gert skal gå tidligt.

2. Godkendelse af referat fra 23. maj 2023 (Rasmus)

Alt er i orden.

3. Lys i Mørket – inddragelse af foreningslivet

Mads fortæller om årets Lys i Mørket i Rudkøbing/på Strynø 3/11 og på resten af Langeland 4/11.

Det er bedst at samle flere aktiviteter på hvert sted. Usædvanlige steder og steder, som normalt er lukkede for offentligheden, er velegnede.

Foreninger må gerne have salg og medlemshvervning på selve aftenen. Salg/uddeling af mad og kager kræver dog særlig tilladelse.

Økonomien er ikke helt afklaret. Friluftsrådet har givet penge til børneaktiviteter (udstoppede dyr og lyde rundt omkring). Lys i Mørket har forskellige ansøgninger ude, nogle i samarbejde med Ærø.

Sidste år:

Gert var til stor hjælp i 2022.

Der var god pressedækning sidste år, kombineret med annoncering i gratisaviser i Svendborg. Folk fra Kerteminde kører til Langeland for at deltage.

Biavlerne fik ikke mange gæster sidste år. Konceptet virkede bedre i Medicinhaverne og Tickon.

Dette år:

Ideer…
Børn med fakler nær Nordskolen.
Langelands Traktor- og maskinsamling.
Pakhusforeningen holder nok åbent.
Falckstationen.
Lindelse Idrætsforening har en pølsevogn.

Jens Ole har sørget for, at der er mørklagt rundt om Frivilligcenteret.

Kom Mæ’ vil prøve at hverve frivillige til landsbyklyngen den 3. november. Bestyrelsen har ej tid til at drøfte planen i dag, men vi sætter den på dagsordenen næste gang.

Måske kan landsbyklyngen afholde noget på både Friviligcenteret og et andet, utraditionelt sted?

Invitationer

Vi må meget gerne tage kontakt til foreninger og spørge, om de vil deltage.

Vi har en del af foreningerne som medlemmer og en liste over de resterende. Den kan let opdateres med ekstra kontaktoplysninger fra Frivilligcenterets hæfter.

Vi følger op på emnet den 26. september, men sender også en mail til foreningerne inden da. I første omgang er det vigtigst at gøre dem opmærksom på, at Lys i Mørket finder sted. Vi får tilsendt et oplæg fra Mads.

4. Møde med forsamlingshusene mv på Langeland – Gitte og Jytte

Mødet den 12. september er udsat til den 20. september kl. 19-21. Stedet er endnu ukendt. Måske Tullebølle Borgerhus eller Lindelse Sognegård? Jytte undersøger nærmere.

Vores liste over forsamlinghuse (9 stk.) omfatter kun dem, hvor der står en forening bag.

Jane Jegind har nogle forslag til dagsordenen. Vi skal fortælle lidt om Lys i Mørket og hvordan vi får folk til at bruge forsamlingshusene. Samt om udfordringer med arrangementer på over 100 personer, som kræver kontakt til brandmyndighederne.

Forsamlingshusene lider under, at folk sjældent holder fester med musik nutildags.

Magleby Forsamlingshus lever af mursten, de andre går efter indtægter.

Maja Christensen i Hou har købt skolen til foreningsaktiviteter.

For to år siden var forsamlingshusene inviteret til et møde i forbindelse med demokratiudvalgspuljen. Kun halvdelen af dem deltog.

5. Kursus i Fundraising – Jytte og Susanne

Vi har fundet en oplægsholder (Billum) til 12.000 kr. + mulighed for overnatning (penge til vandrerhjem) og måske dækning af transport. Vi kan også bruge penge til kage.

Det er bedst at holde mødet i uge 45, pga. Lys i Mørket i uge 43.

Jytte spørger Jane Jegind, om kommunen stadig har abonnement på fonde.dk.

5A. Ophør af mailservice og nye retningslinjer for events

Ballum IT tilbyder ikke @visamlerenderne-mails efter 1. oktober. Rasmus vil gerne give en donation, så vi fortsat kan bruges mails, blot med en anden udbyder.

Kalendergruppen har sendt et forslag til nye regler for events. Fremover tager vi ekskursioner og rejser med, hvis blot de starter på Langeland. Vi har haft uforudsete udgifter til et billede med copyright i forsommeren. Fremover sender vi regninger videre til de personer, der kommer til at uploade ulovligt materiale, også selvom de er aktive i landsbyklyngen.

Reglerne for events godkendes af bestyrelsen, med den tilføjelse, at de skal hedde ”retningslinjer” i stedet.

6. Konstituering

Formand: Jytte.
Næstformand. Gert.
Kasserer: Lars.

Der var ingen modkandidater, så alle fortsætter. Tillykke!

7. Orientering

Lisbet: Efter 10 år stopper Nina som leder af Frivilligcenteret den 30. september. En ny leder skal findes.

8. Evt.

Vi oplever nedskæringer overalt.

Det er stadig en udfordring, at folk ikke kan se forskel på landsbyklyngen og Frivilligcenteret.

Jytte har hørt fra Hans Henrik Merrild, at han ikke kender vores kalender, selvom kirkerne angiveligt har taget imod vores indtastningstilbud. Rasmus undersøger sagen nærmere.

Rasmus vil finde et system, der gør, at vi kan samle tilmeldingsblanketter m.m. på hjemmesiden, men så de kun er synlige for administratorer. GDPR gør, at Dropbox ikke er egnet til formålet.

Fremover bliver referater fra Kalendergruppen og Kom Mæ’ sendt til alle medlemmer af bestyrelsen.

En række forslag til dagsordenspunkter fra Rasmus er ej modtaget af Jytte. Det skyldes problemer med mailserveren hos Ballum IT. Rasmus gensender forslag til punkter, bl.a. om drøftelse af forretningsorden og udviklingsplan.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.00

Deltagere: Jytte (mødeleder), Susanne, Rasmus, Gitte, Gert, Lisbet, Lars.

Sandra havde ikke mulighed for at deltage.

1) Valg af referent: Rasmus

2) Godkendelse af referat fra 25. april 2023 (Susanne Lars) – alt OK

3) Møde med forsamlingshusene mv på Langeland

Jane Jegind får desværre ikke tid til at arrangere et møde med forsamlingshusene. Jytte og Gitte er tovholdere i stedet. Vi går efter at afholde mødet den 12. september. På næste bestyrelsesmøde er Jytte og Susanne klar med en invitation.

4) Hvilke emner skal de kurser vi skal afholde i 2023 have?

Fundraisingkurset afholdes den 4. september. Det bliver muligt at købe sandwiches.

Vi skal finde en god oplægsholder med forstand på fundraising. Jytte har undersøgt forskellige lokale muligheder uden held og vil nu kontakte DGI. Der er ikke kommet forslag fra andre medlemmer af bestyrelsen.

Lisbet undersøger flere muligheder på et møde i Fredericia.

5) Foreningens organisering (synlighed, medlemshvervning mv.)

Jytte er ved at lave et Excel-kartotek over vores betalende medlemmer.

Jytte gav udtryk for, at en gratis profil på hjemmesiden ikke tæller som et medlemskab. Rasmus erklærede sig uenig i denne vurdering. (De relevante paragraffer fra vedtægterne er føjet til referatet.)

Kalenderens tre nye indtastere er ikke sikre på, om de fortsætter efter sommeren. Samtidig vil de gerne selv kunne oprette nye steder efter behov. De får derfor tilbudt redaktørstatus på lige fod med kalendergruppens andre medlemmer, samt et kursus i, hvordan de bruger kalenderen, når de er logget ind.

Jytte mener, at vi bør tage betaling for at bruge kalenderen som arrangør, f.eks. 50 kr. pr. år. Rasmus mener, at kalenderen bør forblive gratis.

Ny arbejdsgruppe

Rasmus, Jens Ole og Lisbet vil starte en åben arbejdsgruppe, som skal komme med ideer til vores kommunikation, hvervning og medlemspleje. Den mødes på Friviligcenteret lørdag den 17. juni.

Det blev drøftet, om gruppen burde deles op i flere grupper med hvert sit fokus. I første omgang bliver det dog nok de samme personer, der kommer til at deltage, så vi nøjes med én.

Bestyrelsen siger god for gruppen, med den præcisering, at gruppen ikke selv træffer beslutninger om landsbyklyngens arbejde, men kommer med forslag, som bestyrelsen kan forholde sig til. Spørgsmålet om kommunikation, hvervning og medlemspleje er også på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde.

6) Orientering

Fællesskabets Folkemøde

Vi går efter at holde folkemøde i forbindelse med Open by Night i Rudkøbing den 11. august. Det er endnu uvist, hvilke gader der kan bruges.

Selv hvis vi ikke får mulighed for at afholde folkemødet, vil vi gerne samarbejde med Frivilligcenteret om et lokale under Open by Night. Vi undersøger muligheder for blikfang: Bueskydning, fjernstyrede biler, m.m.

I løbet af juli får vi lavet folkemødebannere med velcro, gerne i en størrelse, der passer til tavlen nær afkørslen ved Langelandsbroen. Gert undersøger regler for ophængning. Rasmus laver et forslag til bannerdesign.

Pendlerråd

Lars fortalte om Pendlerrådets arbejde. Følg også med i deres referater i landsbyklyngens Dropbox!

7) Evt.

Gitte kan opleves som Rasmus Klumps pandekagemor i Bagenkop på Havnens Dag den 27. maj.

Den 31. maj er der møde på Rådhuset om kommunens frivilligpolitik.

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 27. juni kl. 17.

 

Fra: Vedtægter for foreningen Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø

§3 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldig medlemsprofil på foreningens hjemmeside.

Medlemmer som har betalt kontingent for indeværende år, har opstillings- og stemmeret.

Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

(…)

§6 Som medlem kan ethvert individ og enhver gruppe optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. En gruppe kan være en forening, en institution, et netværk, m.m.

Medlemmer kan vælge mellem to medlemskaber:

A) Betalt medlemskab
B) Kalendermedlemskab – som er gratis

Ad A. Betalt medlemskab giver opstillings- og stemmeret. Betalt medlemskab gælder for det indeværende kalenderår. Betales kontingentet ikke, overgår medlemmet til kalendermedlemskab.

Ad B. Kalendermedlemskab gælder, så længe medlemmet ønsker at benytte kalenderen og fornyes ved at logge på foreningens hjemmeside. Er medlemskabet ikke aktivt i to år, betragtes medlemmet som udmeldt.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.00 i Frivilligcenteret

 1. Valg af referent. Lars blev valgt.
 2. Godkendelse af referat fra 23. marts 2023. referatet bliver eftersendt
  .
 3. Generalforsamlingen 2023. 2. maj kl. 18.30 i Borgerhuset

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning til godkendelse. Jytte aflægger beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Jytte udfærdiger og Lars fremlægger regnskabet.
 • Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering. Jytte udarbejder og fremlægger budget 2023.
 • Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)
 • Generalforsamlingen vælger:

7 medlemmer af bestyrelsen, fordelt på 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år

Rasmus, Susanne og en til er på valg

3 suppleanter for bestyrelsen

1 revisor

1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

 • Eventuelt
 1. Hvilke emner skal de kurser vi skal afholde i 2023 have?

Besluttede at afholde fundraiser kursus i august. Bestyrelsen sender forslag til indlægholder til Jytte.

Bestyrelsen skal på først kommende bestyrelsesmøde, brainstorme mulige kursus emner til kommende kurser.

 1. Foreningens organisering (synlighed, medlemshvervning mv.)

Bestyrelsen drøftede hvorledes foreningen kunne blive mere synlig og derved få flere medlemmer.

Der skal laves en fortælling om hvad foreningen laver, ud fra beskrivelse i vedtægter og forretningsorden samt hvad der reelt er af aktiviteter. Herunder Kalender, Fællesskabets folkemøde m.m.

Gitte kontakter Forsamlingshusene, det er tanken at samle forsamlingshusene ved vi hjælper med at oprette et samlet forum for Forsamlingshusene.

6. Orientering
Vi har fået et ”tilbud” fra jysk fynske medier, som skal til at lave et Rundt om Langeland indsnit til avisen. Tilbuddet blev afslået.

7. Intet under evt.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. marts kl. 17.00 i Frivilligcenteret

 1. Valg af referent
  Jytte Frederiksen – i mangel af bedre.
 2. Godkendelse af referat fra januar (Lisbeth) og februar (Susanne) møderne. Jeg har ikke modtaget nogle af dem.
  Kommer inden generalforsamlingen.
 3. Kalenderen ”Det sker på Langeland” Info, Banner mv.
  Fra Kalendergruppen er der kommet en god ide om indkøb af banner som Jens Ole finder sponsorer til. Det blev besluttet at der skulle købes 3 stk til opsætning + 1 stk som reserve.
  Nye kategorier til kalenderen sendes til Rasmus som opretter disse. Alm træning skal indtastet med særskilt kode således at de ikke indgår i kalenderoversigten.
 4. Lys i Mørket 2023 – hvad kan vi byde ind med?
  Arbejdsgruppen er i 2023 – Lisbeth, Gert og Jytte. Jytte kontakter Mads med info.
 5. Vores film – hvem kan hjælpe med at få den sendt rundt? Jytte og Rasmus
 6. Pendlerrådet – Lars informere – udgår/ udskydes til aprilmødet.
 7. Generalforsamlingen 2023 – 2. maj kl. 19.00 i Borgerhuset. Jytte sørger for lokale og dirigent.
 8. Evt.

Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 25. oktober 2022.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen og Susanne Jølck.

Fraværende: Gitte Rasmussen og Nina Andersen.

 1. Valg af dirigent: Susanne Jølck.
 2. Godkendelse af referat af møde 13. september 2022: JF efterlyser referat fra GiR.
 3. Evaluering af Fællesskabets Folkemøde 2022: Flere bump på vejen, bl.a. kom planlægning for sent i gang og lå desuden stille en periode pga. sygdom. Fint invitation til tidligere deltagere og fin annonce i Øboen (udgift 6.152 kr.) og på Facebook. Selve dagen forløb godt, fint program og gode oplæg/indslag af Langelands Elforsyning, Lohals Frikadellefest og Lulu Okholm, men igen ringe deltagelse udefra. Økonomi i salg fra cafeen blev som følge heraf også ringere end tidligere, en nedgang på ca. 400 kr. i forhold til 2021. Blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer var der forskellige holdninger til fremtidens Fællesskabets Folkemøde og hvorvidt arrangementet overhovedet skal gentages, men der var tilslutning til et forslag om, at arrangementet kan afvikles i forbindelse med Rudkøbing by night, f.eks. i et telt på Engdraget. Beslutning tages senere.
 4. Filmprojektet: JF og GR er kommet med forslag til lokationer og har været med til en del af optagelserne, som fandt sted mandag den 10. oktober.
 5. Kalendergruppen: Overvejelser om at reklamere for Det sker på Langeland på et banner på en halmballe, som vi kender det fra valgkampe.
 6. Velkomstmøde: Udsat pga. afbud fra NA.
 7. Blaffergruppen: JF oplyste, at Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med et lign. projekt. Ubrugte penge på den konto. JF undersøger, hvor mange penge det drejer sig om.
 8. Lys i Mørket: GR informerede om arrangementet, der i samarbejde med de andre ø-kommuner, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø, finder sted første weekend i november, i år 4.-5. november. GR har deltaget i arbejdsgruppens møder sammen med bl.a. Nanna Heinrichs.
 9. Eventuelt: Intet at berette.

Næste møde holdes på Frivilligcentret tirsdag den 13. december 2022 kl. 17.

Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2022

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2022 kl. 17.00 i Frivilligcenteret.

Tilstede: Gert, Jytte , Lars, Rasmus og Gitte
Fraværende: Nina, Susanne

1.

Valg af referent
Gitte Rasmussen

2. Godkendelse af referat fra 20/4 2022 + 17/5 2022
ikke modtaget referat fra 20/4 og 17/5 – Godkendt referat fra Genralforsamlingen d. 24/5

3. Konstituering af bestyrelsen
Jytte Frederiksen formand med forbehold af, at hun kan være fritaget i foråret
Gert Rosing næstformand, har godkendt, at overtage formandsposten i foråret
Lars Lyolm Johansen fortsætte som kasser

4. Arbejdsgruppen “Lys i Mørket”
Gert Rosing og Susanne Jølck har meldt sig som forbindelsesled fra “Vi samler Enderne” til arbejdsgruppen “Lys i mørket# Langeland der foregår d. 4 & Lørdag d. 5. November henholdsvis Rudkøbing fredag og Nord-/Sydlangeland Lørdag. Der er afsat penge og personer fra kommunen og andre fonde der står for det egentlige arbejde og program.

(Gitte) Hat i egen notat fundet følgende:
“Lys i mørket” er et Ø-samarbejde mellem Læsø-Fanø-Samsø-Ærø-Langeland. De samme øer har også et samarbejde med fælles-ø-golfturneringer.

Projektet ønskes at arbejde frem til, at have en styregruppe i lighed med den der bruges i forbindelse med kunstnernes “Åben Langeland” arrangement.

Finansieringen ligger fast og er på plads både for 2022 og 2023.

Der ønskes samarbejde med Radio Langeland, Spisesteder, der skal arbejdes med “SOME”, Øboen, større dagblade hvor der kan øges opmærksomheden på arrangementet.

5. Arbejdsgruppen “Langeland Blaffer”

6. Arbejdsgruppen ” Bosætningsgruppen ”

7. Henvendelse fra AOF Sydfyn

Denne henvendelse er endnu ikke drøftet, da henvisningerne i mailen ikke er læst og der ikke vides helt hvad det drejer sig om, læs mailen længere ned hvis I ikke har fået den fra Jytte d. 14/6 og giv et par ord til Jytte om hvad vi kan bruge det til

8. Økonomi – hvor kan vi søge penge?

9. Evt.