Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. august 2023 kl. 17.00

Deltagere: Jytte, Gitte, Gert, Rasmus, Lars og Lisbet samt Mads og Sandra.

1. Valg af referent – Gert

Rasmus tager referat, da Gert skal gå tidligt.

2. Godkendelse af referat fra 23. maj 2023 (Rasmus)

Alt er i orden.

3. Lys i Mørket – inddragelse af foreningslivet

Mads fortæller om årets Lys i Mørket i Rudkøbing/på Strynø 3/11 og på resten af Langeland 4/11.

Det er bedst at samle flere aktiviteter på hvert sted. Usædvanlige steder og steder, som normalt er lukkede for offentligheden, er velegnede.

Foreninger må gerne have salg og medlemshvervning på selve aftenen. Salg/uddeling af mad og kager kræver dog særlig tilladelse.

Økonomien er ikke helt afklaret. Friluftsrådet har givet penge til børneaktiviteter (udstoppede dyr og lyde rundt omkring). Lys i Mørket har forskellige ansøgninger ude, nogle i samarbejde med Ærø.

Sidste år:

Gert var til stor hjælp i 2022.

Der var god pressedækning sidste år, kombineret med annoncering i gratisaviser i Svendborg. Folk fra Kerteminde kører til Langeland for at deltage.

Biavlerne fik ikke mange gæster sidste år. Konceptet virkede bedre i Medicinhaverne og Tickon.

Dette år:

Ideer…
Børn med fakler nær Nordskolen.
Langelands Traktor- og maskinsamling.
Pakhusforeningen holder nok åbent.
Falckstationen.
Lindelse Idrætsforening har en pølsevogn.

Jens Ole har sørget for, at der er mørklagt rundt om Frivilligcenteret.

Kom Mæ’ vil prøve at hverve frivillige til landsbyklyngen den 3. november. Bestyrelsen har ej tid til at drøfte planen i dag, men vi sætter den på dagsordenen næste gang.

Måske kan landsbyklyngen afholde noget på både Friviligcenteret og et andet, utraditionelt sted?

Invitationer

Vi må meget gerne tage kontakt til foreninger og spørge, om de vil deltage.

Vi har en del af foreningerne som medlemmer og en liste over de resterende. Den kan let opdateres med ekstra kontaktoplysninger fra Frivilligcenterets hæfter.

Vi følger op på emnet den 26. september, men sender også en mail til foreningerne inden da. I første omgang er det vigtigst at gøre dem opmærksom på, at Lys i Mørket finder sted. Vi får tilsendt et oplæg fra Mads.

4. Møde med forsamlingshusene mv på Langeland – Gitte og Jytte

Mødet den 12. september er udsat til den 20. september kl. 19-21. Stedet er endnu ukendt. Måske Tullebølle Borgerhus eller Lindelse Sognegård? Jytte undersøger nærmere.

Vores liste over forsamlinghuse (9 stk.) omfatter kun dem, hvor der står en forening bag.

Jane Jegind har nogle forslag til dagsordenen. Vi skal fortælle lidt om Lys i Mørket og hvordan vi får folk til at bruge forsamlingshusene. Samt om udfordringer med arrangementer på over 100 personer, som kræver kontakt til brandmyndighederne.

Forsamlingshusene lider under, at folk sjældent holder fester med musik nutildags.

Magleby Forsamlingshus lever af mursten, de andre går efter indtægter.

Maja Christensen i Hou har købt skolen til foreningsaktiviteter.

For to år siden var forsamlingshusene inviteret til et møde i forbindelse med demokratiudvalgspuljen. Kun halvdelen af dem deltog.

5. Kursus i Fundraising – Jytte og Susanne

Vi har fundet en oplægsholder (Billum) til 12.000 kr. + mulighed for overnatning (penge til vandrerhjem) og måske dækning af transport. Vi kan også bruge penge til kage.

Det er bedst at holde mødet i uge 45, pga. Lys i Mørket i uge 43.

Jytte spørger Jane Jegind, om kommunen stadig har abonnement på fonde.dk.

5A. Ophør af mailservice og nye retningslinjer for events

Ballum IT tilbyder ikke @visamlerenderne-mails efter 1. oktober. Rasmus vil gerne give en donation, så vi fortsat kan bruges mails, blot med en anden udbyder.

Kalendergruppen har sendt et forslag til nye regler for events. Fremover tager vi ekskursioner og rejser med, hvis blot de starter på Langeland. Vi har haft uforudsete udgifter til et billede med copyright i forsommeren. Fremover sender vi regninger videre til de personer, der kommer til at uploade ulovligt materiale, også selvom de er aktive i landsbyklyngen.

Reglerne for events godkendes af bestyrelsen, med den tilføjelse, at de skal hedde ”retningslinjer” i stedet.

6. Konstituering

Formand: Jytte.
Næstformand. Gert.
Kasserer: Lars.

Der var ingen modkandidater, så alle fortsætter. Tillykke!

7. Orientering

Lisbet: Efter 10 år stopper Nina som leder af Frivilligcenteret den 30. september. En ny leder skal findes.

8. Evt.

Vi oplever nedskæringer overalt.

Det er stadig en udfordring, at folk ikke kan se forskel på landsbyklyngen og Frivilligcenteret.

Jytte har hørt fra Hans Henrik Merrild, at han ikke kender vores kalender, selvom kirkerne angiveligt har taget imod vores indtastningstilbud. Rasmus undersøger sagen nærmere.

Rasmus vil finde et system, der gør, at vi kan samle tilmeldingsblanketter m.m. på hjemmesiden, men så de kun er synlige for administratorer. GDPR gør, at Dropbox ikke er egnet til formålet.

Fremover bliver referater fra Kalendergruppen og Kom Mæ’ sendt til alle medlemmer af bestyrelsen.

En række forslag til dagsordenspunkter fra Rasmus er ej modtaget af Jytte. Det skyldes problemer med mailserveren hos Ballum IT. Rasmus gensender forslag til punkter, bl.a. om drøftelse af forretningsorden og udviklingsplan.