Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.00 i Frivilligcenteret

 1. Valg af referent. Lars blev valgt.
 2. Godkendelse af referat fra 23. marts 2023. referatet bliver eftersendt
  .
 3. Generalforsamlingen 2023. 2. maj kl. 18.30 i Borgerhuset

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning til godkendelse. Jytte aflægger beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Jytte udfærdiger og Lars fremlægger regnskabet.
 • Fremlæggelse af budget herunder kontingentsats til orientering. Jytte udarbejder og fremlægger budget 2023.
 • Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden, senest en uge før generalforsamlingen)
 • Generalforsamlingen vælger:

7 medlemmer af bestyrelsen, fordelt på 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år

Rasmus, Susanne og en til er på valg

3 suppleanter for bestyrelsen

1 revisor

1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

 • Eventuelt
 1. Hvilke emner skal de kurser vi skal afholde i 2023 have?

Besluttede at afholde fundraiser kursus i august. Bestyrelsen sender forslag til indlægholder til Jytte.

Bestyrelsen skal på først kommende bestyrelsesmøde, brainstorme mulige kursus emner til kommende kurser.

 1. Foreningens organisering (synlighed, medlemshvervning mv.)

Bestyrelsen drøftede hvorledes foreningen kunne blive mere synlig og derved få flere medlemmer.

Der skal laves en fortælling om hvad foreningen laver, ud fra beskrivelse i vedtægter og forretningsorden samt hvad der reelt er af aktiviteter. Herunder Kalender, Fællesskabets folkemøde m.m.

Gitte kontakter Forsamlingshusene, det er tanken at samle forsamlingshusene ved vi hjælper med at oprette et samlet forum for Forsamlingshusene.

6. Orientering
Vi har fået et ”tilbud” fra jysk fynske medier, som skal til at lave et Rundt om Langeland indsnit til avisen. Tilbuddet blev afslået.

7. Intet under evt.