Ekstra Ordinær Generalforsamling mandag d. 3. juni 2019

Vi samler enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø

Ekstra Ordinær Generalforsamling mandag d. 3. juni 2019 kl. 19.00

afholdt i Frivilligcenter Langeland lokal F1

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Forslag til vedtægtsændringer
5. Andre indkomne forslag
6. Valg i henhold til vedtægterne
7. Eventuelt

Jytte K. Frederiksen bød forsamlingen velkommen og fik valgt en Dirigent.
Valg som dirigent blev Lars Johansen, som konstaterede, at Generalforsamlingen var varslet inden for tidsfristen, i dagspressen og ved mail til medlemmerne. Derefter læste Lars dagsordenen op for forsamlingen.

Bestyrelsens beretning: Jesper Holst fra Frivilligcenteret aflagde bestyrelsens beretning, og som vikar for formanden havde han hentet materiale på Facebook og i foreningens referater.
Han inddrog desuden flere af bestyrelsesmedlemmerne bl. andet Gitte Rasmussen, som fortalt om idemessen den 4 nov. 2018 med ca 28 stande afholdt i Den gl. Trælasten. Ved den stiftende generalforsamling i 2018 fik foreningen et sæt vedtægter vedtaget. Den udarbejde rapport om ”Vi Samler Enderne” blev også omtalt, ligesom ambassadørnetværket på hele Langeland som gerne skulle være med til at binde enderne sammen, blev nævnt. Formanden for 2018 Kjeld Tønder Hansen blev desværre syg og måtte stoppe i bestyrelsen. Carsten R. Jensen overtog formandsposten indtil i dag, hvor han har meddelt at han stopper. Rasmus fortalte om Langelandskalenderen og at den fungerer nu, Jytte Frederiksen om Landsmødet i Århus og om hvordan, vi på Langeland får fat i den store pose penge der er i klyngearbejdet. MaiBritt Wismann har været ansvarlig for at samle alle de forskellige skriv til strateginotatet til DGI (Ressourcebanken, Fundraising, Idemesse og Kalenderen). Så vi fik en fyldestgørende beretning, som blev godkendt.

Regnskab og Budget:
Jytte K. Frederiksen forklarede at Langeland Kommune ved starten havde betalt 75.000 kr., hvoraf de 50.000 kr. var øremærket til konsulenthjælp og at foreningen Vi samler enderne kunne disponerer over 25.000 kr., hvoraf de fleste er anvendt på annoncer.
Fra salen blev der spurgt om pengene til konsulenthjælp var givet godt ud. Jytte forsvarede det meget professionelt, at det var et krav fra DGI og at vi i foreningen synes konsulenthjælpen havde været uundværlig. Budgettet viste at der i fremtiden skal der findes Sponser. Regnskab for 1. regnskabsår og Budget for 2019 blev godkendt.

Forslag til Vedtægterne
Bestyrelsen havde fremlagt følgende ændringer:
§3 forenklet om hvordan Bestyrelsen er på valg 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
§4 en lille ændring,
§5 der tilføjes lidt tekst
§10 en lille tilføjelse
§11 forenkles
Der var få kommentar og spørgsmål under fremlæggelsen, som blev afvist, fordi de ikke var indsendt som forslag
Ændringerne blev godkendt af alle de tilstedeværende medlemmer og kan ses på foreningens hjemmeside.

Valg:
På valg var Jeanette Pichardt, Susanne Jølck, Lars Johansen som alle blev genvalgt for 2 år
Da foreningens formand havde valgt at stoppe, skulle der vælges en ny til bestyrelsen for 1 år. Dette blev Gert Ludwigs Rosing.
Valgt til suppleanter for 1 år blev Palle Aggedam Melchiorsen, John Skrebjerg og Jens Ole Hansen.
Til revisor for 1 år blev Søren Tofte Jensen valgt, og som revisorsuppleant for 1 år valgtes Knud Frederiksen.

Eventuelt:
Under evt. blev der drøftet om Borgerinddragelse og Landsbyklyngen kunne få glæde af et fremtidigt samarbejde og det var der positive tilkendegivelse om.

Den nye bestyrelse træder sammen d. 19. juni kl. 16.30 i Frivilligscentret.

Lars Johansen takkede for god ro og orden Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00