Referat af bestyrelsesmødet den 10/3 2020

Afbud fra Susanne, Rasmus og Jeanette som alle var syge. Lars deltog den første time.

Ad 1. Godkendelse af referater fra 18/2 2020 + 2/3 2020.

Referatet fra 18/2 2020 mangler stadig. Referatet fra 2/3 2020 blev godkendt.

Ad 2. Forberedelse af generalforsamling.

Rasmus` forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået grundigt og man blev enige om en del af ændringerne. Rasmus tilpasser vedtægterne så de fremstår med de ændringer, der blev besluttet at gennemføre.

Forslag til indbydelse til generalforsamlingen blev delt rundt og godkendt. Jytte sender den til Rasmus, så den kan blive sendt rundt digitalt og lagt for vores hjemmeside.

Jesper har fået grønt lys fra Leif Ottesen til at være dirigent til generalforsamlingen.

Ad 3. Fællesskabets Folkemøde, status og fortsat arbejde.

Jytte kontakter Jan Andersen fra ØP og fortæller at vi gerne vil råde over hele ØP i år.

Vi har fået en henvendelse fra Ivan Nielsen, Bagenkop om at de afvikler deres aktivitetsdag dagen før. Vi håber at synergieffekten giver mange til hvert arrangement.

De fastlagte grupper blev opfordret til selv at begynde planlægning snarest.

Ad 4. Langelandskalenderen, status og fortsat arbejde.

Der arbejdes på at udarbejde retningslinjer for brug af kalenderen samt at besøge Nord og Sydlangeland. Jens Ole informerede desuden om, at man i gruppen vil kontakte Handelsstandsforeningen for at informere om kalenderen samt brug af den.

Ad 5. Møde med pressen den 25/3 2020 kl. 19.00.

Bestyrelsen mødes kl. 18.15 og stiller stole op. Jytte køber kager/ frugt, Jeanette og Gitte hjælper med kaffe og the brygning. Jytte har været i kontakt med Preben Dahl og Cathrine Madelaire.

Ad 6. Orientering fra transportgruppen omkring blafferi.  

Jesper og Gert informerede om de afholdte møder samt om, at de er ved at udarbejde en ansøgning til Udviklingspuljen v/ Langeland Kommune.

Ad 7.  Invitation til DGI Klyngemøde 17/6 2020

Jytte tilmelder (Jytte, Gert og Gitte)

Ad 8.  Vores film

Punktet udsat

Ad9. Eventuelt

Intet

Referent  Jytte i stedet for Gert, og stort set efter hukommelsen.