Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing onsdag den 15. januar 2020.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Nina Andersen, Palle Melchiorsen, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Jeanette Pichardt, Jesper Holst, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
 2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
 3. Færdiggørelse af mødeliste (fordeling af opgaver). Listen sendtes rundt.
 4. Siden sidst: Landsbyklyngen Langeland og Strynø er inviteret til et fundraising-møde i Ringe den 19. maj kl. 16-21. Fælles transport arrangeres, når tiden nærmer sig. Gert Rosing henledte opmærksomheden på en kalender i Silkeborg, der tjener penge.
 5. Kalendergruppens kampagne: Rasmus Skov Larsen redegjorde for den kommende kampagne, som skal udbrede kendskabet til Langelands-kalenderen. Kalendergruppens medlemmer fordeler sig i Nord-, Syd- og på Midtlangeland samt i Svendborg og på Tåsinge og sætter plakater op.
 6. Forslag til folder: Rasmus Skov Larsen har lavet udkast til folder med præsentation af Landsbyklyngen Langeland og Strynø og dens aktiviteter. Debat om hvorvidt logoer for eksempelvis Realdania kan/bør bruges i folderen. To ting ændres i den færdige folder: I stedet for ”hjælp til fundraising” skrives ”støtte til”, og vi opererer med betegnelsen ”vidensbank” i stedet for ”ressourcebank”.
 7. Idémesse (navn og arbejdsgrupper): Fire grupper nedsættes til at tage sig af henholdsvis det praktiske, program for idémessen, økonomi og budget samt markedsføring.

De fire grupper består af:

Den praktiske gruppe: Gert, Gitte, Palle, Jeanette og Lars

Programgruppen består af: Nina, Jesper, Jytte, Gitte og Jeanette

Økonomi gruppen består af: Lars og Jytte

Markedsføringsgruppen består af: Rasmus, Susanne og Nina.  

Idémessens nye navn bliver efter afstemning Fællesskabets Folkemøde.

Det er besluttet at Fællesskabets Folkemøde afholdes den 25/10 eller den 8/11 og at Jeanette kontakt Ørstedpavillonen.

 1. Foreningslisten: Gennemgået i plenum.
 2. Henvendelse om køreordning: Jytte Frederiksen omdelte forslag til en kørselsordning i stil med den eksisterende Go More. Hun oplyste, at der fra politisk side er opbakning til en langelandsk køreordning, og at der er forslag om blandt andet at inddrage hjemmeplejens biler. Frivilligcentret holder et møde om en langelandsk køreordning den 12. februar kl. 14. Landsbyklyngen nedsatte efter nogen debat en arbejdsgruppe med Gert Rosing i spidsen, der skal undersøge grundlaget for en lokal køreordning.
 3. Medlemsliste samt former for medlemskaber og stemmeberettigelse til generalforsamlingen: Udsat til næste møde.
 4. Næste møde: tirsdag den 10. marts 2020