Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø afholdt på Frivilligcentret, Rudkøbing, tirsdag den 13. august 2019 kl. 17

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gitte Rasmussen, Gert Ludwig Rosing, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Jesper Holst, Jani Hansen (punkt 3 og 4) og Susanne Jølck.

  1. Valg af referent: Susanne Jølck.
  2. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt.
  3. Besøg af Thomas Ræddik Konradsen, leder af Shores Langeland, der var inviteret til en drøftelse af samarbejdsmuligheder. Parterne enedes om at slå fast, at såvel Landsbyklyngen Langeland og Strynø som Shores Langeland retter sig mod hele Langeland og ikke et bestemt geografisk område, for eksempel Bagenkop. Shores vil gerne samarbejde på områder som idémesse, kalender, kommunikation, fundraising og ressourcebank. Thomas Ræddik Konradsen var positiv over for at deltage i idémessen, og hans chef, Jani Hansen, understregede, at det var et oplagt forum for Shores Langeland.
  4. Drøftelse af det fremtidige samarbejde med Langeland Kommune efter Maibritt Wismanns fratræden: Vicekommunaldirektør Jani Hansen bliver ny kontaktperson for Landsbyklyngen Langeland og Strynø. Hun vil ikke (som MW) indtage rollen som næstformand og vil heller ikke deltage regelmæssigt i møderne, men efter behov og ønske. Jani Hansen luftede muligheden for, at Landsbyklyngen Langeland og Strynø kan få tilknyttet en studentermedhjælp via Langeland Kommunes udviklingspulje eller andre støttemuligheder. Jesper Holst foreslog, at Landsbyklyngen Langeland og Strynø indgår en egentlig samarbejdsaftale med Langeland Kommune i stil med Frivilligcentret. Og det initiativ hilste Jani Hansen velkomment. Samarbejdet bør for god ordens skyld også nævnes i den strategiplan, der er under udarbejdelse i Landsbyklyngen Langeland og Strynø.
  5. Siden sidst fra arbejdsgrupperne: Kalender-gruppen deltager i næste møde i folkeoplysningsudvalget for at gøre reklame for Langelands-kalenderen, der efter fælles vedtagelse skifter navn til ”Det sker på Langeland”. Navnet fortæller mere om kalenderens formål end landsbyklyngens slogan ”Vi samler enderne”, var de fremmødte enige om. Rasmus Skov Larsen reserverer domænenavnet detskerpaalangeland.dk, og sørger generelt for optimering af Langelands-kalenderen. Alle forpligter sig til at forsøge at udbrede kendskabet til kalenderen mest muligt, blandt andet ved at linke til den ved enhver given lejlighed. Strateginotat-gruppen arbejder på flere fronter med blandt andet et kort udarbejdet af tidligere formand Henrik Lindberg Hansen, men fokuserer også på fundraising og vil blandt andet undersøge muligheden for et kursus med Torben Kjeldsen, der er forfatter til en bog om fundraising, og som Frivilligcentret tidligere har været i kontakt med. Jesper Holst luftede muligheden af, at der kan skabes grobund for gratis kurser, hvis der kan samles en gruppe på minimum 15 personer.
  6. Økonomi, herunder ansøgninger om tilskud: Landsbyklyngen Langeland og Strynø arbejder på en ansøgning til Langeland Kommunes udviklingspulje. Desuden mødes Jytte Frederiksen, Lars Johansen og Susanne Jølck onsdag den 14. august med henblik på at skrive en ansøgning til Langelands Elforsyning (ansøgningsfrist 15. august 2019).
  7. Idémesse 6. oktober 2019: Forslag til steder (udover Ørstedskolen): Woodfloor (tom fabriksbygning), ØP, GERA Møbler (tom hjørneejendom, men der går rygter om Rema 1000), JK Boligudstyr og Karen Meinickes forretning. Til at arbejde videre med idémessen nedsættes en gruppe bestående af Jytte Frederiksen, Gitte Rasmussen, Rasmus Skov Larsen og Jesper Holst. Gruppen mødes næste gang tirsdag den 20. august kl. 17 på Frivilligcentret.
  8. Eventuelt: Kage-ansvarlige ved kommende møder: Susanne Jølck (10. september), Jesper Holst (8. oktober), Rasmus Skov Larsen (12. november) og Gert Rosing (10. december).
  9. Næste møde: Tirsdag den 10. september 2019 kl. 17 på Frivilligcentret.