Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 10. august 2021

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Nina Andersen, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

Fraværende uden afbud: Jeanette Pichardt.

1. Valg af referent: Susanne Jølck.

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen: Udsat til næste møde (Gitte Rasmussen).

3. Konstituering: Formand: Jytte Frederiksen. Næstformand: Gert Rosing. Webmaster og tovholder i kalendergruppen: Rasmus Skov Larsen. Økonomi: Lars Johansen. Sekretær: Susanne Jølck. Vi mangler pt. et bestyrelsesmedlem og en-to suppleanter.

4. Nyt fra arbejdsgrupperne: Langeland Blaffer laver reklamefremstød foran brugserne på Langeland lørdag den 21. august. Gratis klistermærker uddeles, og der kan købes refleksarmbånd formedelst 20 kroner. Fællesskabets Folkemøde 10. oktober kl. 11.30-15.30 annonceres via www.visamlerneenderne.dk og Facebook. Arbejdsgruppen arbejder videre med programmet. Jytte Frederiksen og Gert Rosing arbejder videre med film om foreninger på Langeland. Kalendergruppen arbejder videre på at udbrede kendskabet til Det sker på Langeland.

5. Hvordan bliver vi flere? Vi forsøger på ny med annoncering i Frivillig Job.
Næste møde holdes på Frivilligcentret tirsdag den 31. august kl. 17.