Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 6. oktober 2020.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Hanne Østergaard, Jesper Holst, Jeanette Pichardt, Jens Ole Hansen, Lars Johansen, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

  1. Velkomst til Langeland Kommunes nyansatte direktør for erhvervs, kultur og turisme Jane Jegind og efterfølgende præsentationsrunde.
  2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
  3. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat mangler. Udsat til næste møde.
  4. Orientering fra de forskellige arbejds-/udvalgsmøder: Jesper Holst orienterede om blafferprojektet/transportgruppen, Rasmus Skov Larsen om Langelandskalenderen og hjemmesiden, Susanne Jølck om Langelands Sti-Venner og Jytte Frederiksen om fundraising, ressourcebank og Fællesskabets Folkemøde (idémesse). Jane Jegind fortalte om sit arbejdsområde og opfordrede til samarbejde om Bike Friends. JJ forlod derefter mødet.
  5. Hvordan bliver vi flere i foreningen (fortsat fra sidste møde): Enighed om, at der ikke kun er brug for flere medlemmer, men også arbejdskraft/ressourcer til undergrupper, blandt andet Fællesskabets Folkemøde og kalendergruppen. Hanne Østergaard foreslog workshop om, hvordan man dels hverver nye medlemmer, dels fastholder de eksisterende. Enighed om, at vi skal have tydeliggjort, hvad man som forening/privatperson får ud af at melde sig ind i Landsbyklyngen Langeland og Strynø, og hvad det dybereliggende formål med LLS er.
  6. Oplæg til forretningsorden: Udsat til næste møde.
  7. Oplæg til tilmeldingsblanket: Enighed om, at den skal indeholde både underskrift, oplysning om kontingent (50 kroner om året) og mulighed for at vælge at modtage nyhedsbrev.
  8. Eventuelt: Rasmus Skov Larsen præsenterer næste gang udkast til persondatapolitik, som skal ligge på hjemmesiden. Mødet 20. oktober (som skulle handle om Fællesskabets Folkemøde) aflyses. Næste møde: 9. november kl. 17 på Frivilligcenter Langeland.