Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 22. september 2020.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Nina Andersen, Rasmus Skov Larsen, Hanne Østergaard, Jesper Holst, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
  2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
  3. Vedtægter, forretningsorden mv. Vedtægter rettet og lagt på hjemmesiden. Forretningsorden mangler. Jytte Frederiksen, Jens Ole Hansen og Susanne Jølck udarbejder oplæg til et senere møde på basis af et udkast til forretningsorden fra Frivilligcenter Langeland. Rasmus Skov Larsen og Gert Rosing udarbejder forslag til persondatapolitik.
  4. Møde med demokratiudvalget 8. september 2020: Jytte Frederiksen orienterer om møde med demokratiudvalget, der består af tre politikere og fire borgere og har Lisa Pihl Jensen (S) som formand og Gert Rosing som næstformand. Som udløber af mødet arbejdes der på en fortegnelse over lokale foreninger fordelt på geografiske områder.
  5. Hvordan bliver vi flere i foreningen? Enighed om, at det er vigtigt at rekruttere både nye medlemmer og nye repræsentanter til udvalg, så der er flere kræfter til for eksempel at oprette og administrere ressourcebank. Gitte Rasmussen og Rasmus Skov Larsen ser i forbindelse med foreningens overgang til opkrævning af kontingent på hjemmesidens tilgængelighed og brugervenlighed og gennemgår medlemslisten. RSL arbejder desuden på en YouTube-video med instruktion i brugen af Det sker på Langeland. Jytte Frederiksen og Susanne Jølck udarbejder udkast til velkomstblanket, der blandt andet nævner Langelandskalenderen, sti-gruppen og blafferprojektet. Vi skal tænke mere i markedsføring af blandt andet Det sker på Langeland, og i den forbindelse opfordres Langeland Kommune til at bruge kalenderen mere aktivt til at gøre reklame for sine arrangementer og aktiviteter.
  6. Siden sidst: Udover Langeland Kommune prøver vi at få for eksempel Shores Langeland og Radio Langeland til at bruge Langelandskalenderen. Transportgruppen holder møde 8. oktober med Carsten Theede. Desuden arbejdes der på et møde med Conni Skovbjerg fra Sønderborg Kommune. Vi har stadig godt 23.000 kroner tilbage fra donationen fra Langelands Elforsyning, så der er pt. ingen grund til at sende nye ansøgninger om økonomisk støtte. Vi satser fremover på to årlige nyhedsbreve fra LLS, der blandt andet kan orientere om generalforsamlingen i foråret og Fællesskabets Folkemøde (idémesse) i efteråret.
  7. Eventuelt: Jytte Frederiksen medbringer til næste møde et forslag til mødekalender. Jane Jegind, Langeland Kommunes nye direktør for erhverv, kultur og turisme er inviteret til næste møde. Som konsekvens af udsættelsen af Fællesskabets Folkemøde er den planlagte film om Landsbyklyngen Langeland og Strynø også udsat. Gitte Rasmussen orienterer om sauna-projektet, der ligesom Shores Langeland er på vej øen rundt.
  8. Næste møde: 6. oktober kl. 17 på Frivilligcenter Langeland.