Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt udenfor Frivilligcentret i Rudkøbing 11. maj 2021

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Hanne Østergaard, Jesper Holst, Lars Johansen, Nina Andersen, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

Fraværende uden afbud: Jeanette Pichardt.

Valg af dirigent: Susanne Jølck.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. december 2020: Intet referat.

3. Siden sidst: Jens Ole Hansen har valgt at trække sig fra bestyrelsen for Landsbyklyngen Langeland og Strynø. Han bliver dog i kalender-gruppen. Suppleant Jesper Holst indtræder i bestyrelsen.

Kalender-gruppen har desuden fået ét nyt medlem, Søren Ramsing, og består derudover af Gert Rosing, Lars Johansen, Rasmus Skov Larsen og Jens Ole Hansen. Rasmus Skov Larsen har på kalender-gruppens vegne søgt om 1.000 kroner til indkøb af plug-ins, og det blev godkendt. Kalender-gruppens plan om en rundringning til personerne på medlemslisten blev udsat på grund af den seneste corona-nedlukning, men gennemføres snarest.

Blaffer-gruppen arbejder stadig med en plan om at producere bænke og skilte med grønt logo til stoppesteder. Bænke nedprioriteres på grund af vanskeligheder med at få Værkstedsgården til at producere ved hjælp af palle-træ, men der arbejdes videre med skilte, stropper og klistermærker.

Fællesskabets Folkemøde: Planen er fortsat at udsende en hilsen til deltagerne i idémessen i 2019, ligesom der arbejdes videre med at skaffe et musikalsk trækplaster. Michael Falch og Esben Just har været inde i billedet, men har ikke mulighed for at stille op. I stedet tages kontakt til Mathilde Falch, som også har tilknytning til Langeland. Nina Andersen indkalder arbejdsgruppen bag Fællesskabets Folkemøde (Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Gitte Rasmussen og Nina Andersen) til møde snarest muligt.

Film-gruppen: Jytte Frederiksen og Hanne Østergaard udarbejder brev til mulige sponsorer.

4. Generalforsamling: Afholdes mandag den 21. juni kl. 19 i Borgerhuset i Ahlefeldtsgade. Jytte Frederiksen spørger Jane Jegind, om hun vil være dirigent. Hvis ikke, spørges Leif Ottesen. Invitation til generalforsamlingen sendes via mail ud til medlemmerne fire uger før, og der annonceres desuden via www.visamlerneenderne.dk og Facebook.

5. Hvad vil vi gerne kendes for i Vi samler Enderne? Er vi synlige nok? Udsat.

6. Mødekalender. Jytte Frederiksen omdelte forslag til ny mødekalender.

7. Eventuelt: Intet at berette.

Næste møde holdes på Frivilligcentret torsdag den 10. juni kl. 17.