Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø. Mødet fandt sted i Frivilligcentret i Rudkøbing mandag den 11. november kl. 17

Til stede var: Jytte Frederiksen, Jesper Holst, Rasmus Skov Larsen, Gitte Rasmussen, Gert Rosing og Susanne Jølck.

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat (i praksis evaluering af årets idémesse) godkendt efter tilføjelse af rettelser ved Jytte Frederiksen og Jesper Holst.
 2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
 3. Kort nyt siden sidst: Jesper Holst og Susanne Jølck deltog i oktober i Langelands Elforsynings prisoverrækkelse, hvor Landsbyklyngen Langeland og Strynø fik et tilskud på 19.000 kroner til udgifter i forbindelse med idémessen. Under overrækkelsen blev der taget fotos, og Susanne Jølck forsøger at få fat i et billede, vi kan lægge ud på Facebook. Bagenkops deltagelse i TV2’s Fantastiske Fællesskaber kan udgøre konkurrence til idémessen, men det blev besluttet, at den sag skal tages op på et senere møde, hvor repræsentanter for foreningslivet på Sydlangeland kan indbydes. Jytte Frederiksen og Jesper Holst deltager for tiden i borgerinddragelsesgruppens turné rundt på øen. Desuden har Jesper Holst været til møde med Cathrine Madelaire, lokalredaktør for Fyns Amts Avis/Øboen, om dækning af fremtidige arrangementer, herunder idémessen. Rasmus Skov Larsen laver udkast til folder med kort omtale af landsbyklyngen og dens virke.
 4. Økonomi generelt: Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde, blandt andet på grund af Lars Johansens fravær ved dette møde.
 5. Folder/bog: Jesper Holst har fået trykt yderligere 100 eksemplarer af landsbyklyngens udviklingsplan, som kan udleveres til særligt interesserede, men også sendes til folk pr. mail.
 6. Næste idémesse: Jytte Frederiksen og Jesper Holst har udarbejdet årshjul for idémessen, men efter en kort debat blev det besluttet at holde et tema-møde om fremtidige idémesser. Mødet holdes onsdag den 27. november. Flere talte om behovet for at ændre på navnet. Jytte Frederiksen ser desuden gerne, at modeopvisning bliver en del af arrangementet, og Gert Rosing foreslog en mere festlig optakt, for eksempel med et byorkester eller en pigegarde. Alle er enige om, at synlighed er vigtig, og at idémessen rent fysisk fortsat bør placeres i Rudkøbing.
 7. Nyt fra kalendergruppen: Rasmus Skov Larsen udarbejder en kort og overskuelig vejledning i, hvordan man bruger Langelands-kalenderen, Det sker på Langeland.
 8. Fundraising: Nina Andersen fra Frivilligcentret har tilbudt Landsbyklyngen Langeland og Strynø at deltage i et kursus i fundraising for begyndere med henblik på, at landsbyklyngens medlemmer senere kan rådgive medlemmerne i fundraising. Inden tilbuddet fremsættes, er det vigtigt, at der formuleres klare regler og afstemmes forventninger, så medlemmerne ved, at de selv skal skrive ansøgningerne, men kan få gode råd og vejledning under processen. Gert Rosing har tilbudt at være behjælpelig med den del, og han mener også, at vi vil kunne trække på Jette Purup. Rasmus Skov Larsen formulerer tekst om fundraising, der lægges på hjemmeside og Facebook-side.
 9. Medlemsliste: Rasmus Skov Larsen har lavet en samlet medlemsliste, der imidlertid har vist sig at være behæftet med flere fejl, blandt andet at afdøde medlemmer ikke er blevet slettet. Jytte Frederiksen og Rasmus Skov Larsen gennemgår medlemslisten inden næste bestyrelsesmøde, og derefter bedes bestyrelsen kigge materialet igennem, så det bliver så korrekt som muligt.
 10. Rekruttering: Generel enighed om, at vi har behov for flere frivillige, så bestyrelsen bliver så handlekraftig som muligt. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, og alle bedes forberede sig ved at tænke over mulige kandidater, som kan opfordres til at slutte sig til landsbyklyngen. Rasmus Skov Larsen laver desuden et opslag til frivillig-jobdatabasen Frivilligjob.dk.
 11. Jytte Frederiksen foreslår en form for samarbejdsaftale med Langelandsfestivalen, vores lokalkendskab i bytte for et sponsorat. Punktet tages op på et senere møde.
 12. Samarbejde med Shores Langeland: Punktet tages op på et senere møde.
 13. Eventuelt: Kommentarer til idémessen, som er indsendt via mail fra flere deltagende foreninger og institutioner, skal indarbejdes i bestyrelsens evaluering. Rasmus Skov Larsen sørger for det praktiske. Jytte Frederiksen retter tak til Valle Hansen for underholdning i forbindelse med idémessen. Gert Rosing kontakter Nina Andersen for at sige tak for tilbuddet om et kursus i fundraising. Temamøde om fremtidige idémesser holdes på Frivilligcentret onsdag den 27. november klokken 17. Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes samme sted tirsdag den 10. december klokken 17. Jytte Frederiksen bestiller smørrebrød til det sidstnævnte møde.

/Susanne Jølck, 12.11.2019