Referat fra bestyrelsesmødet i landsbyklyngen ”Vi samler enderne” 19/6 2019 kl. 16.30 – 17.45.

Til stede var: Gitte Rasmussen, Rasmus Larsen, Jytte K Frederiksen, Palle Melchiorsen, John Skredbjerg, Jesper Holst, Gert Rosing og Lars Johansen

Ad 1. Præsentation

Vi tog en kort præsentationsrunde for at lære hinanden at kende.

Ad 2.  Godkendelse af referat fra 3/6 2019

Referatet blev godkendt.

Ad 2A. Valg af referent

Jytte Frederiksen blev valgt.

Ad 3. Konstituering af bestyrelsen

Se vedhæftede liste.

Ad 4.  Strategi notat for Vi samler enderne

De som mangler at udarbejde tekst til notatet bedes sende det til Jesper primo juli måned.

Ad 5. Idemessen 2019.

Messen finder sted 6. oktober 2019. Der arbejdes på forskellige lokaliteter. Jytte følger op på disse tre steder. Arbejdsgruppen nedsættes til næste møde.

Ad 6. Langelandskalenderen

Rasmus indkalder til møde i gruppen i juli.

Ad 7. Gensidig orientering

Møderække efteråret 2019.

Frivilligjob.dk De ældste elever på Ørstedskolen.

Foldere – Jens Ole til næste møde

Fundraising – evt. kursus Jytte undersøger

Referent Jytte K Frederiksen