REFERAT Generalforsamling mandag den 29. april 2019

1. Bjørn Brandenburg takker for valget som dirigent.  Jesper Holst påtager sig at være referent.
Bjørn giver ordet til Carsten Roed Jensen med henblik på dagsordenens næste punkt formandens  beretning.

2. Formandens beretning tages til efterretning efter drøftelse af bl.a. følgende emner:
–  Indkaldelse af generalforsamling. Der var tvivl om generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da det ikke var klart, om der var blevet sendt mail ud til Landsbyklyngens medlemmer, som beskrevet i foreningens vedtægter. Der var enighed om at fortsætte generalforsamlingen og i fremtiden sikre, at der ikke kan opstå tvivl om indkaldelsens lovlighed.
–  Det ser ud til at yderligere konsulentbistand fra DGI ikke er mulig, så det er helt op til os selv at fortsætte landsbyklyngen: ”Vi samler enderne”
–  Mulighed for at præsentere vores kalenderinitiativ i Radio Diablo
–  Betydningen af at kunne støtte op om medlemforeningers fundraising og finansiering.

3. Det besluttes at stoppe generalforsamlingen og indkalde til ekstraordinær generalforsamling, da der ikke forelå et regnskab og budget, som generalforsamlingen kunne tage stilling til.

4. Ekstraordinær generalforsamling diskuteres og følgende blev besluttet:-  Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes i Frivilligcentret (lokale er booket) mandag den 3. juni kl. 19.00
–  Rasmus Larsen sikrer at den ekstraordinære generalforsamling annonceres som beskrevet i foreningens vedtægter.
–  Carsten Roed Jensen og Jytte Frederiksen udarbejder regnskab og budget, så det kan præsenteres på koordinationsgruppens (bestyrelsens) møde den 14. maj (regnskab og budget kan så sendes ud til foreningens medlemmer sammen med dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling).

5. Endelig blev arbejdet med den fortsatte implementering af kalenderen diskuteret. Susanne Jølck og Jens-Ole har udarbejdet et første udkast til en flyer om kalenderen

Referent
Jesper Holst