Kategoriarkiv: Grupper

Referat af kombineret møde i Kalendergruppen og Kom Mæ’ 25. marts 2024

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Gitte, Lisbet, Leif.

1) Samarbejdspartnere til kalenderen

Rasmus mødes med Lene på Frivilligcenteret den 9. april.

Rasmus og Lisbet mødes med Frauke på VisitLangeland i Østergade i samme uge. Tidspunktet er ikke fastlagt endnu.

2) Messer og møder

Vi har en stand på Ørstedskolen lørdag den 13. april kl. 10-14. Rasmus og Jens Ole deltager.

Leif har hørt, at vi kan stille boden op om lørdagen fra kl. 8. Jens Ole kører hjemmefra kl. 8 og tager Rasmus med.

Rasmus laver en forbedret udgave af medlemsblanketten, hvor nyhedsbrevet kommer med. Han samler desuden materialer og bannere den 9. april.

3) Borgerjournalistik

Bestyrelsen vil gerne sætte Gunnar Blaske på programmet ved vores generalforsamling den 30. april.

Vi har givet besked til Liv på Langeland.

4) Test af hjemmeside og Facebook

Gitte har nu givet Rasmus fulde rettigheder til Facebooksiden. Jytte får tilsendt den samme invitation.

Nettets hastighed forhindrer Leif i at lave en testprofil. Han prøver igen senere. Log ind-siden omtaler kun “mailadresse”, det bør også være “brugernavn”.

Hjemmesidens problemer med viderestilling og links er løst. Rasmus prøver at få Ballum IT til at løse et aktuelt problem, hvor medlemmer ej kan modtage systemmails fra hjemmesiden. Leif prøver at viderestille det nye domæne detskerpålangeland.dk (med “å”) til visamlerenderne.dk.

5) Diverse

Lisbet arbejder videre med oversættelsen til engelsk.

Rasmus opretter os som “virksomhed” hos SDU og lægger vores app-projekt ind som tilbud i løbet af påsken.

Vi reserverer skabsplads på Frivilligcenteret til landsbyklyngen.

Der er stadig ingen aktivitet på bagenkop-info.dk. Gitte har ej hørt fra de få, som tilbød assistance til siden. Tilsyneladende ved ingen, hvem der egentlig betaler for den.

Rasmus kontakter Jytte og får opklaret, hvor meget kommunen betaler for vores hjemmeside. Ballum IT har umiddelbart én fordel, nemlig at vi kan bruge Google Maps uden begrænsninger. Til gengæld har de én klar ulempe: Mailadresser følger ikke længere med hostingen.

Leif tilføjer den nye debatklub i kalenderen. Den mødes på biblioteket 4. april.

6) Evt.

Næste møde er et Kom Mæ’ møde. Vi brainstormer på, hvordan vi kan forbedre landsbyklyngens økonomi, skaffe flere frivillige og få flere betalende medlemmer. Vi mødes på Frivilligcenteret onsdag den 8. maj kl. 16.

Borgerjournalistik tager vi op på et særskilt møde efter generalforsamlingen.

Referat af Kalendermøde 21. februar 2024

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet, Leif, Gitte.

Kalendertilbud

Broløkke har tilmeldt sig.

Rasmus kontakter Ø-festivalen.

Jens Ole arbejder på at få nyt tilsagn fra Folkeuniversitetet. Han har desuden kontaktet Erling Bonnesen, som undersøger, om Foreningen Norden vil være med.

Vægtløfterne i Rudkøbing er ikke interesserede. Museumsforeningen og Langeland Skyttekreds er ophørt. Umiddelbart er der ingen foreninger, som overtager Museumsforeningens funktion.

Samarbejde

Vi vil gerne mødes med VisitLangeland og drøfte muligheder for samarbejde. Rasmus spørger Jane Jegind om, hvem vi bør kontakte.

Vi går også efter at mødes med Lene på Frivilligcenteret. Rasmus tager kontakt.

Nyt fra Jytte: Langeland Sammen er ikke interesseret i at bruge vores kalender og laver derfor sin egen. De vil dog næppe bruge domænet detskerpålangeland.dk (med ”å”), som Leif har reserveret.

Gitte er eneste ansvarlig for bagenkop-info. Vi venter til påske og ser, om hun får tid til at lægge arrangementer ind. Ellers er siden nok i dvale på ubestemt tid.

Andet relevant

Det blev diskuteret, om vi kan skelne mellem events, der henvender sig til turister, og andre events. Grænsen er meget flydende.

Jens Ole orienterede om muligheden for at oprette et app-projekt ved SDU. Vi følger op snarest.

SeniorErhverv er på Frivilligcenteret i lige uger.

Jens Ole: Vi må desværre ikke sætte flere plakater og bannere op i Frivilligcenteret.

Næste kalendermøde er mandag den 25. marts kl. 17 på Frivilligcenteret (sammen med Kom Mæ’-mødet).

Referat af Kom Mæ’-møde 21. februar 2024

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet, Leif, Gitte.

Gitte har meldt sig ind i Kom Mæ’. Velkommen!

Borgerjournalistik

Mødet med Gunnar Blaske den 6. januar blev udsat pga. sygdom. Vi prøver at finde en ny dato, hvor han kan fortælle om borgerjournalistik (mandag, tirsdag eller onsdag). Rasmus kontakter Livet på Langeland og hører, om de vil være med.

Samtidig kan vi tilbyde bestyrelsen at lave et større fyraftensmøde, ligeledes med Gunnar Blaske og ligeledes om borgerjournalistik.

Gitte har en god historie om unge organister.

Hvervning

Rasmus er klar med et første forslag til ildsjæleliste samt en omfattende liste over langelandske Facebooksider og –grupper, som sendes rundt. Måske kan det give inspiration til at finde flere frivillige.

Nyt fra bestyrelsen: Der er ikke stemning for faste mødetider på Frivilligcentret. Til gengæld bør vi være til stede med indmeldingsblanketter ved større arrangementer.

Vi undersøger muligheden for at optræde ved Lys i mørket og Bramfri Festival m.m. Måske kan vi samarbejde med Frivilligcenteret om stande?

Hjemmeside

Leif har opdaget, at detskerpaalangeland.dk ikke længere viderestiller til visamlerenderne.dk. Rasmus har kontaktet Ballum IT for at få styr på situationen.

Lisbets datter har svært ved at oversætte hjemmesidens tekster pga. øjensygdom. Til gengæld vil Lisbet gerne gå i gang med oversættelsen på egen hånd. Rasmus sender hende en liste over sidens faste tekster.

Andet

Gitte fortæller om det seneste bestyrelsesmøde i landsbyklyngen. Lars skal i gang med fundraising hos Østifternes Fond, Nordeafonden og Jepsenfonden. Vi er også ved at konstruere et årshjul.

Jens Ole: Frivilligcenteret tilbyder nøgler til et skab, hvis vi har brug for et sådant.

Leif: Vi har endnu intet hørt fra de studerende fra RUC, som besøgte os i november.

Jens Ole foreslår en ekskursion til Frivilligcenter Odense. Måske er det mere en sag for Frivilligcenter Langeland?

Næste Kom Mæ’-møde er mandag den 25. marts kl. 17 på Frivilligcenteret (sammen med kalendermødet).

Mulige grupper i landsbyklyngen er:

• Blaffergruppen
• Vidensbank/kompetencekatalog (i samspil med Frivilligcenteret og dets hæfter)
• Hjælp til fundraising (i samspil med Frivilligcenteret)
• Hjælp til regnskab/kassereropgaver
• Fællesskabets Folkemøde (hvis der er stemning for, at det fortsætter)
• Lys i Mørket
• Kalendergruppen
• Kom Mæ’
• Borgerjournalistik

Referat af Kom Mæ’-møde 5. november 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet, Leif.

1) Lys i Mørket 2023 på Frivilligcenteret – hvordan gik det?

Vi havde et hyggeligt arrangement, som var godt besøgt hele aftenen. Dog fik vi ikke nye frivillige.

Blandt de besøgende var 5 studerende fra RUC, som er i gang med et projekt om unge mænd på Langeland. De var blevet opmærksom på vores åbne hus gennem ”Det sker på Langeland”, som de igen havde opdaget gennem en plakat fra vores sommerkampagne. De har lovet Leif at sende deres færdige opgave til Frivilligcenteret.

2) Kontakt til borgerjournalister

Lisbet prøver atter at kontakte Gunnar Blaske.

Rasmus kontakter (senere) efterskolerne i Rudkøbing/Humble og hører, om de har lyst til at bidrage til borgerjournalistik. Jens Ole: De har lavet mange gode Youtube-videoer om foreninger.

Vi skal fortælle bestyrelsen om vores drøftelser og plancherne fra Lys i Mørket, så vi er sikre på, at vi har opbakning og så alle har mulighed for at kommentere vores forslag.

2A) Særskilt drøftelse om vores fremtidige vidensbank

I løbet af vinteren laver vi en intern liste over personer, der måske kan bidrage med frivilligt arbejde.

Lisbet og Leif har en håndfuld forslag til listen, bl.a. Johnny Puggaard, Gunnar Blaske og en deltager fra Hemingwayklubben. Sidstnævnte ved en masse om fundraising fra Aalborg Universitet.

Overordnede ideer til landsbyklyngens fremtidige vidensbank blev diskuteret. Vidensbanken skal være mere omfattende end den interne liste. Den skal kunne bruges af alle foreninger på Langeland. Vi bør præsentere vidensbankens tilbud på vores egen hjemmeside, men det vil være godt, hvis vi samtidig har nogle gatekeepers, som foreninger kan henvende sig til, så vi ikke offentliggør kontaktoplysninger på de eksperter, som er tilmeldt vidensbanken.

3) Drøftelse af, hvordan vi modtager medlemmer og frivillige

Vi har tre grupper:

A) Dem, der er gratis medlemmer på hjemmesiden. De er knapt så vigtige for os, medmindre de også hører til en af de to andre grupper.

B) Dem, der er betalende medlemmer og derved bidrager til vores økonomi. Nogle af dem mangler måske at oprette en profil på hjemmesiden.

C) Dem, der er frivilige. ”Frivillige” omtales ikke i vores vedtægter, og man behøver hverken at være medlem eller at betale kontingent for at være frivillig.

Leif: Det er vigtigt, at alle frivillige bliver/er medlemmer, da vi ellers har erstatningsansvar, hvis der sker ulykker. Rasmus: Lige nu er kun 4 personer frivillige uden at være medlemmer: Jyttes tre indtastere og Sandra.

Jens Ole/Lisbet har en ide: Vi Samler Enderne kan tilbyde faste træffetider i Frivlligcenteret, på samme måde som SeniorCentralen. Et sådant tilbud vil kræve opbakning fra bestyrelsen.

Skal man kunne ringe til de(n) frivillige, der i givet fald har vagten i Frivilligcenteret? Det kan give en udfordring med private telefonnumre, da de så bliver kontaktet lang tid efter at de evt. stopper som frivllige. Men mange ældre foretrækker at bruge telefon i stedet for mail.

Lisbet har en ide: Vi Samler Enderne kan afholde en serie af lokale mini-folkemøder udenfor Rudkøbing. Formålet skal være at få lokale foreninger til at mødes og at vi samtidig kan fortælle om de kompetencer, vi efterlyser. Måske kan det kobles sammen med vores møder med forsamlingshusene?

Inspirationen kommer fra SeniorCentralen, som har omdelt flyers i Tullebølle, Humble, Lindelse, Hou og Snøde. Det kræver, at vi har frivillige nok og – ligesom træffetiderne – at bestyrelsen siger god for planen.

Andre ideer:
Vi bør blive bedre til at fortælle om vores aktiviteter, når folk melder sig ind på hjemmesiden. Rasmus laver et forslag til forbedret modtagelse. Jens Ole og Lisbet tester den ved at oprette sig som medlemmer på ny.

Det er uvist, om Jytte har koordineret sin egen liste over betalende medlemmer med hjemmesiden. Rasmus undersøger nærmere.

Leif undersøger, om Rasmus kan fortælle om Vi Samler Enderne og vores søgen efter frivilige i forbindelse med et Hemingway-møde.

4) Landsbyklyngens Dropbox

Jens Ole har atter fået adgang. Lisbet mangler adgang og geninviteres af Rasmus.

5) Evt.

Hverken Rasmus eller Jytte har haft adgang til vores Facebookside siden midt-oktober. Rasmus undersøger, om vi kan genetablere adgangen via Gitte.

Vi Samler Enderne skulle kontakte foreningerne på Langeland for at opfordre dem til at deltage i Lys i Mørket. Da der er gået kludder i denne plan, får vi ikke brug for mailen sekretariat@visamlerenderne.dk lige nu. Men den er god at gemme til senere lejligheder.

Leif: Alle aktive i foreningen bør principielt bruge forenings-mailadresser. (Det er svært at gennemføre i praksis.)

Vi Samler Enderne har et generelt problem med manglende referater. Lisbet vil gerne være referent, hvis hun kan bruge teleslynge. Vi afprøver dette på næste bestyrelsesmøde, hvis det finder sted i det teleslynge-udstyrede F1.

Næste møde er lørdag den 6. januar 2024 kl. 16, hos Lisbet på Peløkkevej 74. Der serveres hvidkål.

Referat af møde i Kom Mæ’ 3. september 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole og Lisbet.

1) Nyt fra alle

De nye retningslinjer for events er godkendt af bestyrelsen.

På hjemmesiden har vi fået et nyt menupunkt til landsbyklyngens egne møder, under ”Om os”. Vi kan også lave en underside, hvor man får overblik over alle aktiviteter, der finder sted på Frivilligcenteret.

Rasmus har fundet et program, der gør det muligt at uploade dokumenter til hjemmesiden. De vil kun være synlige for administratorer. På den måde kan vi lave en fælles ”mappe” til indmeldings- og tilmeldingsblanketter uden at bruge Dropbox. Gitte har ikke en fysisk mappe og har ej brugt postkassen til at modtage blanketter. Måske kan vi godt undvære en postkasse.

Alle referater går ud til hele bestyrelsen fremover. De bliver også lagt i Dropbox og på hjemmesiden.

Nina stopper som leder af Frivilligcenteret sidst i september. Lisbet foreslår, at vi mødes med den nye formand – måske den 12. oktober kl. 11 og evt. den 9. oktober om eftermiddagen.

Jesper Skovhus får ej tid til at mødes med os lige nu. Lisbet kontakter ham efter næste møde 29. oktober.

Jens Ole har undersøgt prisen på Jim Lyngvilds foredrag om vikinger. Det er for dyrt for os.

Rasmus har lagt ud for en ny mailserver på e-studio.dk, så vi kan beholde vores @visamlerenderne-mails. Ballum IT dropper deres mailservice 1. oktober. Forhåbentlig kan vi få landsbyklyngen til at betale for mailadresser i fremtiden.

2) Lys i mørket-plan

Pga. mailproblemer nåede vores forslag ikke med til det seneste bestyrelsesmøde. Vi prøver igen næste gang. Hvis bestyrelsen siger god for det, har vi dette koncept:

Lisbet, Rasmus og Jens Ole (og gerne flere) hverver frivillige til landsbyklyngens eksisterende og planlagte grupper i det store lokale i Frivilligcenteret og med hjemmesiden på storskærm. Undervejs præsenterer vi kalenderen. Derefter kan man få et mini-kursus i indtastning af Jens Ole i samme rum som Seniorcentralen.

Mulige grupper er:
• Blaffergruppen (hvis den fortsætter)
• Vidensbank/kompetencekatalog (i samspil med Frivilligcenteret og dets hæfter)
• Hjælp til fundraising (i samspil med Frivilligcenteret)
• Hjælp til regnskab/kassereropgaver
• Fællesskabets Folkemøde (hvis der er stemning for, at det fortsætter)
• Lys i Mørket
• Kalendergruppen
• Kom Mæ’
• Nyt forslag: Borgerjournalistik. Vi kan prøve at kontakte ”Livet på Langeland” og høre, om de vil samarbejde om at få deres koncept bragt ud til resten af øen.

Lisbet sørger for kaffe og hjemmelavede kanelboller.

Lys i Mørket er kun i Rudkøbing den 3. november. Vi henvender os til både foreninger og almindelige borgere. Frivilligcenteret gør reklame blandt foreningerne. Landsbyklyngen reklamerer for Lys i Mørket blandt både eksterne foreninger og vores egne medlemmer.

3) Overblik over ildsjæle på Langeland

Rasmus foreslår at lave en liste over ildsjæle (og små gnister), som vi kan headhunte til forskellige grupper. Lisbet anbefaler Poul Nikolaisen, Ulla Dannesbo og Laila Harting. Jens Ole foreslår ildsjæle fra Strynø, inkl. vores tidligere næstformand. Rasmus vil gennemse Facebookgrupper om Langeland.

Lige nu har Frivilligcenterets Venner ikke andre aktiviteter end fællesspisning. De bliver dog involveret i Lys i mørket.

Lisbet foreslår, at vi tager fat i ukrainere og bosniere (via Olga). Måske vil de deltage i frivilligt arbejde.

4) Nye mødesteder og næste møde

Næste møde handler om tre ting:
1) Lys i Mørket på Frivilligcenteret.
2) Vores modtagelse af nye medlemmer og kommunikation med dem. Hvordan kan vi forbedre fremgangsmåden?
3) Brug af vores Dropbox.

Næste møde finder sted den 29. oktober kl. 13 hos Rasmus på Langøvej 13. Jens Ole tager brød med. I løbet af vinteren mødes vi hos Lisbet og Jens Ole.

5) Evt.

Jens Ole foreslår at reklamere for landsbyklyngen ved start/mål-stedet for Langeland Rundt i 2024.

Lisbet har ideer til markedsføring: Noget, der er inspireret af Troldmandens Lærling i Fantasia. Noget med da Vincis vitruvianske mand som illustration.

Jens Ole har gode ideer til, hvor vi kan sætte plakater og et banner op i Friviligcenteret i en tidsbegrænset periode. Han undersøger mulighederne hos Nina. Vi har fået ros for kalenderplakaten.

Jens Ole foreslår, at vi bruger hjemmesiden til borgerjournalistik. Ulempen er dog, at det vil svække overblikket på siden. Ideelt set burde vi dele siden op i en kalender (detskerpaalangeland.dk) og en anden side til landsbyklyngen (visamlerenderne.dk), men det kræver flere indtægter.

Lisbet og hendes datter er gode til engelsk. De vil gerne oversætte hjemmesidens tekster i januar 2024.

Referat af kalendermøde 16. oktober 2023

Deltagere: Jens Ole, Lisbeth, Rasmus. Afbud fra Gitte.

1. Nyt fra alle

Jens Ole har talt med domprovsten, som synes godt om vores kalender. Han får alle menighedsråd til at sende materiale til den.

2. Status på app-projekt

Gitte vil prøve at besøge de studerende på SDU i oktober. Hvis hun ikke når det, vil Jens Ole besøge dem i november i stedet for. Rasmus gensender vores oplæg til app.

3. Samarbejde med andre kalendere

Langeland Sammen er på udkig efter et kalendersystem. Måske kan vi stille vores kalender til rådighed, hvis blot vi samtidig bringer oplysninger om åbningstider. Lisbeth kontakter Tanja fra Langeland Sammen og finder en mødedato.

Efter mødet med Tanja prøver vi at arrangere et møde med VisitLangeland.

Vi spørger også Gitte, om vi kan holde et møde om mulighederne for at sætte mere gang i Bagenkop-info.dk.

Foreløbig venter vi med at kontakte Sydfynskalenderen og Kultunauten. Automatisk overførsel af events mellem kalendere vil kræve et udviklingsarbejde og er derfor dyrt.

4. Kontakt til arrangører

Vi kan godt bruge flere ambassadører for kalenderen. I første omgang venter vi dog, til vi har udbygget vores liste over ildsjæle på Langeland.

Folkeuniversitetets mailadresse er udløbet, så vi skal have et nyt tilsagn fra dem. Jens Ole kontakter Lone Nordal.

5. Evt. – Status på Lys i mørket:

Vi mødes fredag den 3. november kl. 17.

Biavlerne holder festmiddag i lokale 1 på Frivilligcenteret. Vi har bestilt pejsestuen og lokalerne ved siden af. Lokale 6 egner sig til computerbrug.

Vi sørger for plancher, foldere og kalenderbannere i Pejsestuen og internet på skærmen via HDMI-stik. På den mørklagte gang anbringer vi farveskiftende lamper. Udenfor placerer vi fakler, en lyskæde og et ekstra kalenderbanner.

Lisbeth:
– medbringer tøjklemmer, fakler, 50 meter lyskæde, kakao og kanelboller.

Jens Ole:
– sørger for internetforbindelse på pejseskærmen, HDMI-stik og
– tager farveskiftende lampe med.

Rasmus:
– laver forslag til gruppeskilte (A3 og A4), Lys-i-mørket-plakat og tekst til nyhedsbrev/Facebook/andre steder,
– tager endnu en farveskiftende lampe med.

Referat af møde i Kom Mæ’ 3. september 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole og Lisbet.

1) Nyt fra alle

De nye retningslinjer for events er godkendt af bestyrelsen.

På hjemmesiden har vi fået et nyt menupunkt til landsbyklyngens egne møder, under ”Om os”. Vi kan også lave en underside, hvor man får overblik over alle aktiviteter, der finder sted på Frivilligcenteret.

Rasmus har fundet et program, der gør det muligt at uploade dokumenter til hjemmesiden. De vil kun være synlige for administratorer. På den måde kan vi lave en fælles ”mappe” til indmeldings- og tilmeldingsblanketter uden at bruge Dropbox. Gitte har ikke en fysisk mappe og har ej brugt postkassen til at modtage blanketter. Måske kan vi godt undvære en postkasse.

Alle referater går ud til hele bestyrelsen fremover. De bliver også lagt i Dropbox og på hjemmesiden.

Nina stopper som leder af Frivilligcenteret sidst i september. Lisbet foreslår, at vi mødes med den nye formand – måske den 12. oktober kl. 11 og evt. den 9. oktober om eftermiddagen.

Jesper Skovhus får ej tid til at mødes med os lige nu. Lisbet kontakter ham efter næste møde 29. oktober.

Jens Ole har undersøgt prisen på Jim Lyngvilds foredrag om vikinger. Det er for dyrt for os.

Rasmus har lagt ud for en ny mailserver på e-studio.dk, så vi kan beholde vores @visamlerenderne-mails. Ballum IT dropper deres mailservice 1. oktober. Forhåbentlig kan vi få landsbyklyngen til at betale for mailadresser i fremtiden.

2) Lys i mørket-plan

Pga. mailproblemer nåede vores forslag ikke med til det seneste bestyrelsesmøde. Vi prøver igen næste gang. Hvis bestyrelsen siger god for det, har vi dette koncept:

Lisbet, Rasmus og Jens Ole (og gerne flere) hverver frivillige til landsbyklyngens eksisterende og planlagte grupper i det store lokale i Frivilligcenteret og med hjemmesiden på storskærm. Undervejs præsenterer vi kalenderen. Derefter kan man få et mini-kursus i indtastning af Jens Ole i samme rum som Seniorcentralen.

Mulige grupper er:

 • Blaffergruppen (hvis den fortsætter)
 • Vidensbank/kompetencekatalog (i samspil med Frivilligcenteret og dets hæfter)
 • Hjælp til fundraising (i samspil med Frivilligcenteret)
 • Hjælp til regnskab/kassereropgaver
 • Fællesskabets Folkemøde (hvis der er stemning for, at det fortsætter)
 • Lys i Mørket
 • Kalendergruppen
 • Kom Mæ’
 • Nyt forslag: Borgerjournalistik. Vi kan prøve at kontakte ”Livet på Langeland” og høre, om de vil samarbejde om at få deres koncept bragt ud til resten af øen.

Lisbet sørger for kaffe og hjemmelavede kanelboller.

Lys i Mørket er kun i Rudkøbing den 3. november. Vi henvender os til både foreninger og almindelige borgere. Frivilligcenteret gør reklame blandt foreningerne. Landsbyklyngen reklamerer for Lys i Mørket blandt både eksterne foreninger og vores egne medlemmer.

3) Overblik over ildsjæle på Langeland

Rasmus foreslår at lave en liste over ildsjæle (og små gnister), som vi kan headhunte til forskellige grupper. Lisbet anbefaler Poul Nikolaisen, Ulla Dannesbo og Laila Harting. Jens Ole foreslår ildsjæle fra Strynø, inkl. vores tidligere næstformand. Rasmus vil gennemse Facebookgrupper om Langeland.

Lige nu har Frivilligcenterets Venner ikke andre aktiviteter end fællesspisning. De bliver dog involveret i Lys i mørket.

Lisbet foreslår, at vi tager fat i ukrainere og bosniere (via Olga). Måske vil de deltage i frivilligt arbejde.

4) Nye mødesteder og næste møde

Næste møde handler om tre ting:

 • Lys i Mørket på Frivilligcenteret.
 • Vores modtagelse af nye medlemmer og kommunikation med dem. Hvordan kan vi forbedre fremgangsmåden?
 • Brug af vores Dropbox.

Næste møde finder sted den 29. oktober kl. 13 hos Rasmus på Langøvej 13. Jens Ole tager brød med. I løbet af vinteren mødes vi hos Lisbet og Jens Ole.

5) Evt.

Jens Ole foreslår at reklamere for landsbyklyngen ved start/mål-stedet for Langeland Rundt i 2024.

Lisbet har ideer til markedsføring: Noget, der er inspireret af Troldmandens Lærling i Fantasia. Noget med da Vincis vitruvianske mand som illustration.

Jens Ole har gode ideer til, hvor vi kan sætte plakater og et banner op i Friviligcenteret i en tidsbegrænset periode. Han undersøger mulighederne hos Nina. Vi har fået ros for kalenderplakaten.

Jens Ole foreslår, at vi bruger hjemmesiden til borgerjournalistik. Ulempen er dog, at det vil svække overblikket på siden. Ideelt set burde vi dele siden op i en kalender (detskerpaalangeland.dk) og en anden side til landsbyklyngen (visamlerenderne.dk), men det kræver flere indtægter.

Lisbet og hendes datter er gode til engelsk. De vil gerne oversætte hjemmesidens tekster i januar 2024.

Referat af møde i Kalendergruppen 5. august 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet. Afbud fra Gitte.

1) Status på reklamekampagne

Jens Ole har sat de fleste af sine plakater op + et banner, der ser godt ud i Tullebølle.
Rasmus har sat plakater op syv steder og fortsætter i august.
Lisbet og Leif har ikke nået ret mange plakater endnu, men sætter snarest en dag af til opsætning.

Vi må ikke sætte bannere op på halmballer, da de kan gå i stykker. I stedet skal vi bruge betonklodser og stålhegn. Jens Ole tager til auktionen for Langelandsfestivalen og ser, om vi kan finde noget der. Lisbet vil gerne købe kaffemaskiner. Alt koster mindst 50 kr. og vi skal selv betale for evt. køb.

Jens Ole har flere ideer til foreninger i kalenderen: Langelands Skyttekreds (som ikke optræder i Frivilligcenterets hæfter). Vægtløftere i Rudkøbing.

Frivilligcenterets Venner vil måske gerne bruge vores kalendertilbud. Vi får Leif til at undersøge det.

2) Nyt fra vores kollegaer

Jytte har prøvet at kontakte FB-gruppen ”Det sker på Langeland”. Vi bør følge op og høre, om vi kan samarbejde. De andre kalendere drøfter vi senere.

3) Forslag til nye regler for brug af kalender

Vi er klar med et forslag, der tager højde for ulovligt billedmateriale og events, der starter på Langeland men fortsætter andre steder. Forslaget sendes til bestyrelsen.

4) Oprydning i vores tilmeldingsblanketter og kontakter

Gitte har opdateret medlemslisten. Den består nu af
– Ca. 50 profiler, som er passive kalendermedlemmer, men tilmeldt indenfor de seneste to år
– Ca. 50 profiler, som bruger vores kalendertilbud
– 5-10 profiler, som selv lægger ting ind i kalenderen
– 9 profiler, som er med i bestyrelsen eller kalendergruppen.

Vi bør samle tilmeldingsblanketter og indmeldingsblanketter ét sted. Rasmus har modtaget en del tilmeldinger som mail eller pdf. Frivilligcenteret har modtaget nogle papirer i postkassen. Rasmus spørger Gitte om, hvordan hendes praksis er.

5) Kan vi bruge Kom Mæ’ til at hverve frivillige til kalendergruppen?

Ja! (måske på workshop i november)

6) Evt.

Vores næste kalendermøde er søndag den 8. oktober 2023, kl. 13.

Regler for events (forslag)

Vi bringer alle typer af events, hvis de er åbne for offentligheden (med eller uden betaling) og finder sted på Langeland, Strynø eller Siø eller ved kysterne omkring disse øer.

Vi bringer også events, hvis de bruger de nævnte områder som udgangspunkt for aktiviteter, der finder sted udenfor Langeland kommune og samtidig henvender sig specifikt til langelændere.

Vi bringer ikke events,
– der med sandsynlighed vil stride imod gældende lovgivning
– der har karakter af spam
– der har kriminelle eller antidemokratiske formål eller arrangører
– der finder sted udenfor vores geografiske område
– hvis primære formål er at reklamere for arrangøren, uden at der ligger en reel event bag. Vi bringer gerne en event, der består i en reception i en forretning, men ikke en “event”, der reelt kun består i åbningstider for forretningen. På samme måde bringer vi gerne en event, hvor en restaurant tilbyder en specialmenu i kombination med et foredrag, en koncert eller lignende, men ikke en ”event” der reelt kun består i specialmenuen.

Alle events bliver gennemset godkendt af vores kalendergruppe, der er nedsat af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø”.

Vi forbeholder os ret til at fjerne eventuelle stave- og slåfejl, ændre eller tilføje kategorier, fjerne ulovligt billedmateriale, slette dubletter og at redigere eller forkorte tekster, hvis dele af indholdet er misvisende eller irrelevant i forhold til eventen.

Alle har ansvaret for det billedmateriale, de uploader. Hvis materialet viser sig at være ulovligt, forbeholder vi os retten til at sende eventuelle opkrævninger videre til den person, der har uploadet billedet. Det gælder også, hvis personen selv er aktiv i ”Vi Samler Enderne”.

Hvis din forening/virksomhed/organisation har modtaget og accepteret et tilbud om at få tilføjet events af kalendergruppen i Vi Samler Enderne, bliver disse events tilknyttet en bestemt profil, som repræsenterer jer. Hvis du selv er tovholder for denne profil, har du adgang til alle jeres events, også dem der er tilføjet af kalendergruppen.

Du kan til enhver tid rette i dine egne events, når du er logget ind på siden, eller slette dem ved enten at logge ind eller kontakte os på rasmus@visamlerenderne.dk.

Vores kalenderpolitik regler for events kan løbende ændres af bestyrelsen for “Vi Samler Enderne”.

Senest opdateret 7. december 2021. [dato 2023]

Referat af møde i Kom Mæ’ 5. august 2023

Deltagere: Rasmus, Jens Ole, Lisbet.

1) Hvad skal vi bruge frivillige til?

Grupper og projekter, som mangler frivillig arbejdskraft:
Blaffergruppen (hvis den fortsætter)
Vidensbank/kompetencekatalog (i samspil med Frivilligcenteret og dets hæfter)
Hjælp til fundraising (i samspil med Frivilligcenteret)
Hjælp til regnskab/kassereropgaver
Fællesskabets Folkemøde
Lys i mørket
Kalendergruppen
Kom Mæ’

Ekstra forslag fra Jens Ole: Opsøgende tiggergang hos erhvervslivet her på øen.

Lene og Nina bør være med i planlægning af en fundraisingsgruppe. De kan dog ikke selv bidrage til en sådan gruppe, pga. mangel på timer. Lisbet ved meget mere om fundraising efter sit kursus den 4. september.

Forskelle mellem Landsbyklyngen og Frivilligcenteret: Landsbyklynge kan arbejde med projekter uden løn (selvom tempoet derfor også er langsommere) og arbejde udenfor normale arbejdstider.

2) Hvor finder vi frivillige? / Hvem er nøglepersoner?

I første omgang er det vigtigste ikke at få medlemmer eller kontingenter, men frivillige. Tovholderen for den enkelte gruppe sørger for at få deres kontaktoplysninger.

Ide: Vi afholder en workshop, ”Kom med en lys ide”, på Frivilligcenteret under dette års Lys i mørket. Foreninger skal inviteres til at være med. Forud for workshoppen bør vi udarbejde

– en liste med beskrivelser af de grupper og netværk, vi gerne vil etablere/videreføre i landsbyklyngen.

– en liste over de muligheder vi har for at finde frivillige til klyngens grupper og netværk.

Lisbet tilbyder at sørge for kaffe og boller.

Ekstra forslag fra Rasmus: Bør vi have ekstra workshop til foreninger, som finder sted en anden dag end under ”Lys i mørket”? Så kan workshoppen på selve Lys i mørket-dagen henvende sig til almindelige borgere.

Rasmus: Vi kan headhunte ved at gennemse FB-grupper og -sider og derpå invitere udvalgte personer til møder med os.

Lisbet: Vi bør invitere Jesper Skovhus med til vores næste møde i september.

Ekstra forslag fra Jens Ole til ”Hvor finder vi frivillige?”: Efterlyser dem ved flyers, nøglepersoner delt op i 4 distrikter, f.eks Gitte syd for Humble, Rasmus resten op til og med Rudkøbing indre by. Lisbeth og Leif nord Langeland. Jens Ole Rudkøbing ydreby + Spodsbjerg og Tullebølle. Desuden: Find dem i listen eller på Frivilligcenterets billedvæg.

3) Sociale arrangementer i landsbyklyngen

Jens Ole har en ambitiøs ide om et selvstændigt arrangement, f.eks. Nøddebo Præstegård, opført som opera af Sydfynsk Opera til 700 kr. pr. billet. Steensgaard har dog i forvejen operatilbud. Det er uvist, om efterspørgslen er stor nok til endnu et arrangement.

Jens Ole foreslår desuden et gospelkor ved et af vores arrangementer. Det kan f.eks. være Fællesskabets Folkemøde i forbindelse med Open by Night. Rasmus: Det bør være et supplement til noget andet, som gavner landsbyklyngen og ikke et arrangement i sig selv.

Rasmus: Vi kan overveje at følge op på Jens Oles ide med en Skarøtur.

Ekstra fra Jens Ole: Forslag til at kendte kommer i Landsbyen og fortæller.

4) Forslag til nye materialer

Udkastet til informationsfolder ser godt ud. Vi sender det videre til bestyrelsen.

Ekstra forslag fra Jens Ole: Foreslår reklametryk på muleposer om hovedpunkterne i Landsbyklyngen.

5) Næste nyhedsbrev

Bør handle om vores workshops. Vi tager emnet med til næste bestyrelsesmøde.

6) Evt.

En god ide: Vi kan afholde en konkurrence på et tidspunkt, hvor man kan vinde en dags arbejde fra en af os. Vi har alle nogle kompetencer, vi kan byde på. Måske kan det gøre reklame for kompetencekataloget? Måske kan det bruges ved Lys i mørket?

Vores næste Kom Mæ’-møde finder sted søndag den 3. september 2023 kl. 13.

Referat af kalendermøde, lørdag den 10. juni 2023

Deltagere: Rasmus, Gitte, Lisbet, Leif. Afbud fra Jens Ole.

1) Opsamling på reklamekampagne
Lisbet og Leif har skaffet blæksprutter. Det sidste banner går til folkemødet og bliver på 150 x 300 cm.

Tilladelser til ophængning

Jens Ole har gjort en stor del af forarbejdet, men vi er ikke i mål endnu. Vi skal finde ud af, hvem lodsejerne er, og have tilladelse fra dem samt fra kommunen i ét tilfælde og fra Vejdirektoratet i to andre. Vi skal også lave skitser over de steder, hvor vi hænger op.

I mellemtiden:

Vi hænger et banner op på Frivilligcenteret og kombinerer det med foldere, som fortæller om kalenderen. Frivilligcenterets Venner skal vide, at kalenderen drives af Vi Samler Enderne og ikke Frivilligcenteret.

Lisbet printer foldere og plakater og laminerer plakaterne 19. juni på Frivilligcenteret. I første omgang får vi lamineret 30 x A4-plakater + 30 x A3-plakater, som vi selv betaler for. Rasmus laver udkast til en folder inden mandag den 19. juni. Måske har vi en i forvejen?

Vi sætter plakater op i løbet af sommeren og lægger foldere rundt omkring. Listen over mulige steder er vedlagt. Lisbet og Leif tager Nord, Gitte tager Syd, Rasmus tager Rudkøbing, Jens Ole tager Midt.

2) Regler for brug af kalenderen

Hvordan sikrer vi os mod upload af billeder, som andre har rettigheder til?
Vi har fået en opkrævning på 1.375 kr. for et ulovligt billede. I denne omgang betaler landsbyklyngen. Fremover indfører vi en ”uploaderen betaler”-praksis. Rasmus laver udkast til formulering i vores regler og på hjemmesiden.

Arrangementer udenfor Langeland

For nogle år siden vedtog vi, at man godt kan udgive rejser/udflugter i kalenderen, hvis blot de starter på Langeland. Det er dog aldrig kommet med i vores regler. Måske har det siddet fast i bestyrelsen.

Vi lader startstedet være afgørende for, om et arrangement hører til i kalenderen eller ej. Arrangørernes hjemsted er drøftet som alternativ, men dels bliver arrangøren ikke vist automatisk, dels kan det give et problem med listen over steder, da der så vil optræde adresser udenfor Langeland.

3) Nyt fra alle

Gittes tur til SDU på jagt efter frivillige app-programmører er udsat til efter sommerferien.

4) Evt.

Lisbet efterlyser en mulighed for at printe en månedskalender som PDF. Rasmus undersøger dette i løbet af sommeren. Måske kan vi selv tilføje funktionen med CSS.

Fremover holder vi nogle møder på Frivilligcenteret og andre hjemme hos os selv.

Opdateret liste over mulige steder til plakater og foldere 2023

Nordlangeland

Foreningen Hou Skole
Lohals Campingplads
Brugsen i Lohals
Nordskolen
Nordlangelandshallen
Brugsen i Snøde
Tranekær Slotsmølle
Medicinhaverne
Biavlerne
Bøstrup Forsamlingshus
Brugsen i Tullebølle
Tullebøllehallen
Tiki Camp
Stutteri Almindingen
Kassebølle Friskole
Emmerbølle Strandcamping
Våbenhuse – Hou, Snøde, Bøstrup, Tranekær, Tullebølle

MidtLangeland

Færgeventested i Spodsbjerg
Ibi Bootsverlei
Købmanden Spodsbjerg
Færgegårdens Camping, Spodsbjerg
Degnehaven
Beboerhuset Longelse
Nyt opslagstårn ved havnen i Spodsbjerg?
Våbenhuse – Simmerbølle, Rudkøbing, Longelse, Fuglsbølle, Skrøbelev

Rudkøbing

Friviligcenteret
Rådhusets opslagstavle
Sundhedshuset har flere tavler
Værkstedsgården har flere tavler
Borgerhuset
Superbrugsen i Rudkøbing
Turistkontoret i Rudkøbing
Plankeværk nær Aldi og biograf: Opslag tages ned efter en måned.
Opslagstavle overfor apoteket
Ørstedsskolen
HF & VUC Fyn
Langeland Efterskole
Langelandshallen
Jem & Fix
XL-Byg
Pusleplads ved OK-tank
Biblioteket. Det kræver dog, at vi reklamerer for et bestemt event.
Dækgaragen
Bergholt Garage på Spodsbjergvej: Her kan hænge opslag, men de ses mest af chauffører.
Bytavler rundt omkring. Hvem har adgang?
Nyt opslagstårn i Rudkøbing ?
Rudkøbing Camping

Busser: Det er gratis for foreninger at have noget hængende i begrænset tid. Det skal være i vandret A4-format.

Sydlangeland

Lindelse Sognegård
Brugsen i Humble
Spar i Humble
Musikefterskolen i Humble
Humble Skole
Humblehallen
Opslagstårn ved P-pladsen ved Spar/Bistro Bredo Humble
Strandcafeen Hesselbjerg
Ristinge Camping
Magleby Fri- og efterskole
Magleby Forsamlingshus
Broløkke
Brugsen i Bagenkop
Bagenkop Hallen
Opslagstavlen/tårn ved musikscenen og havnekontoret
Bagenkop Kro
Strandgårdens Camping, Bagenkop
Våbenhuse – Lindelse, Kædeby, Humble, Ristinge, Fodslette, Magleby, Bagenkop

Strynø

Strynø Købmand
Våbenhus – Strynø

Svendborg og Tåsinge

Rådhusgården
Jobcenteret
Midtbyhallen
McDonalds
Svømmehallen
Føtex
Roklubben
Svendborg Bibliotek
Mur nær Naturama
Svendborg Gymnasium
Vindebycenteret
Brugsen i Landet